Sede electrónica

Subdirección Xeral de Políticas Activas de Emprego

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Subdirectora Xeral:
Dna. Belén Rebollo Moral

C/. Condesa de Venadito, 9 -28027-Madrid.
Teléfono: 91 275 16 10/11
Fax: 915859753

 

Con nivel orgánico de Subdirección Xeral e dependencia directa do Director/a Xeneral do Servizo Público de Emprego Estatal, corresponden a esta unidade as seguintes

Funcións:

      a) Elaborar propostas normativas e de desenvolvemento en materia de promoción de emprego, intermediación laboral e de formación para o emprego, así como a súa avaliación e actualización e a proposta de obxectivos, estratexias e metodoloxía de actuacións en colaboración coas comunidades autónomas e interlocutores sociais.

      b) Efectuar a xestión e seguimento dos programas de políticas activas en materia de emprego, intermediación laboral e formación para o emprego que lle corresponden normativamente, así como o establecemento dos procesos de xestión e apoio á mesma, nos territorios nos que non se produciu o traspaso de competencias.

      c) Elaborar plans de control no ámbito das súas competencias, en materia de emprego, intermediación laboral e de formación para o emprego, así como propor obxectivos e actuacións conxuntas coa Inspección de Traballo e Seguridade Social.

      d) Programar e xustificar as actuacións cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, en materia de emprego e formación.

      e) Tramitar os procedementos de reintegros e sancionadores.

      f) Efectuar a xestión, seguimento e control dos incentivos á contratación a través das bonificacións das cotas á Seguridade Social e da xestión dos fondos e das accións formativas que lle correspondan.

      g) Deseñar os modelos oficiais de contratos de traballo en consonancia coa normativa reguladora dos mesmos, así como determinar os contidos da información e garantir o rexistro das comunicacións das contratacións efectuadas en todo o territorio do Estado.

      h) Elaborar e propor as normas e informes sobre o Sistema Nacional de Cualificacións Profesionais en colaboración con outros Departamentos ministeriais afectados.

      i) Elaborar e actualizar os Certificados Profesionais e as probas de avaliación, así como efectuar o rexistro xeral dos devanditos Certificados de Profesionalidade expedidos e das acreditacións parciais en colaboración con outros departamentos ministeriais afectados.

      j) Coordinar a rede de Centros de Referencia Nacional en colaboración con outros Departamentos ministeriais afectados.

     k) La coordinación que corresponda en relación con la Fundacion Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE).