Sede electrónica

Subdirección Xeral de Recursos e Organización

Imagen lectura fácil Lectura fácil

 

Subdirector/a Xeneral:
Dna. Aurora Diz Monxe

C/ .Condesa de Venadito, 9 - 28027 - Madrid .
Teléfono: 91 275 93 33
Fax: 91 585 95 48 .

 

Con nivel orgánico de Subdirección Xeral e dependencia directa do Director/a Xeneral do Servizo Público de Emprego Estatal, corresponden a esta unidade as seguintes

Funcións:

      a) As funcións do Servizo Público de Emprego Estatal en canto a planificación, ordenación e xestión dos recursos humanos, incluídos os plans de mellora do rendemento e formación, a acción social, réxime disciplinario, habilitación de persoal, relacións cos representantes sindicais, e acordar a execución das resolucións xudiciais en materia de persoal, así como garantir o cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais.

      b) Determinar as necesidades de investimento novo e de reposición de obras, mantemento das dependencias do Servizo Público de Emprego Estatal, Ou.A.; réxime interior; e rexistro e arquivo xeral.

      c) Coordinar a relación das unidades que compoñen a estrutura periférica coas áreas da estrutura central, propor os obxectivos e plan de traballo a nivel periférico do Servizo Público de Emprego Estatal e efectuar o seu seguimento, así como determinar os medios necesarios para o cumprimento dos seus fins.

      d) Implantar e desenvolver o Plan de Calidade e de Mellora Continua a través da organización e sistematización dos procesos e procedementos de xestión do Servizo Público de Emprego Estatal, no marco de calidade adoptado pola Administración Xeral do Estado.

Inspección de Servizos:

Baixo a dependencia orgánica e funcional desta Subdirección Xeral, establécese a unidade de Inspección de Servizos do Servizo Público de Emprego Estatal co nivel orgánico que se determine na relación de postos de traballo, sen prexuízo das atribucións propias da Inspección Xeral de Servizos do Ministerio de Emprego e Seguridade Social.