Sede electrónica

Perfiles de la Oferta de Empleo

O Observatorio das Ocupacións do SEPE estuda os perfís profesionais da oferta de emprego a partir das actividades económicas e ocupacións con mellor comportamento e perspectivas de emprego, para pasar, a seguir, analizar unha mostra significativa de ofertas de traballo publicadas en portais de emprego, publicadas polos porpios empregadores ou publicadas por intermediadores como os servizos públicos de emprego, as empresas de traballo temporal, axencias de colocación, sitios web especializados en emprego, etc. 

Obxectivos: 

 • Ofrecer unha caracterización dos postos de traballo e das condicións laborais.
 • Presentar novas competencias laborais que requiren novos contidos formativos para acceder ou manterse en o mercado de traballo.
 • Pór a disposición de orientadores e axentes de emprego ferramentas para o seu traballo.
 • Facilitar a os axentes sociais apoio en a toma de decisións en materia de emprego, orientación, intermediación, formación, etc.

 Que información contén o perfil? 

 • Caracterización da oferta de emprego para os perfís: condicións laborais ofrecidas polos empregadores (tipologia de contrato ofrecidas, xornada, salario)
 • Compentencias técnico-profesionais requiridas
 • Competencias transversais requiridas (idiomas, ofimática, etc.)
 • Competencias persoais
 • Formación necesaria e experiencia

Os perfís organízanse en grandes 9 grupos profesionais seguindo a Clasificación Nacional de Ocupacións (CNO)
1 . Directores e xerentes

 • Directores comerciais, de investigación e desenvolvemento
 • Directores comerciais e de vendas
 • Directores de empresas de abastecemento, transporte, distribución e afíns
 • Directores de políticas e planificación doutros departamentos administrativos
 • Directores de servizos de tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC)
 • Director financeiro

2 . Técnicos e profesionais científicos e intelectuais

 • Avogados
 • Analistas financeiros
 • Analistas e administradores de sistemas e redes informáticas
 • Analistas e deseñadores de software e multimedia
 • Arquitectos (excepto arquitectos paisajistas e urbanistas)
 • Arquitectos técnicos e técnicos urbanistas
 • Asesores financeiros e en investimentos
 • Biólogos, botánicos, zoólogos e afíns
 • Desenvolvedores de videoxogos
 • Dietistas e nutricionistas
 • Deseñadores gráficos e multimedia
 • Enfermeiros non especializados
 • Enfermeiros non especializados (excepto matronos)
 • Especialistas en contabilidade
 • Especialistas en organización e administración
 • Especialistas en políticas e servizos de persoal e afíns
 • Farmacéuticos
 • Filólogos, intérpretes e tradutores
 • Fisioterapeutas
 • Enxeñeiros aeronáuticos
 • Enxeñeiros agrónomos, Enxeñeiros técnicos agrícolas
 • Enxeñeiros de materiais, Enxeñeiros de papeleira e gráfica e Enxeñeiros téxtil
 • Enxeñeiros electrónicos 
 • Enxeñeiros en construción e obra civil
 • Enxeñeiros en electricidade
 • Enxeñeiros en telecomunicacións
 • Enxeñeiros industriais e de produción
 • Enxeñeiros mecánicos
 • Enxeñeiros técnicos industriais e de produción
 • Enxeñeiros técnicos en topografía
 • Instrutores de Tecnoloxías da Información
 • Logopedas
 • Mestres de educación infantil
 • Matemáticos e actuarios
 • Médicos de familia
 • Médicos de familia e especialistas
 • Odontólogos e médicos estomatólogos
 • Ópticos / Optometristas
 • Outros profesionais da formación
 • Xornalistas
 • Profesionais da educación ambiental
 • Profesionais da protección ambiental
 • Profesionais da venda de tecnoloxías da información e das comunicacións
 • Profesionais de vendas técnicas e médicas (excepto o TIC)
 • Profesionais tecnoloxías da información
 • Profesores de ensino non regulado de idiomas
 • Profesores de formación Profesional (materias específicas)
 • Profesores de universidades e outro ensino superior
 • Psicólogos
 • Químicos
 • Técnicos de empresas e actividades turísticas
 • Técnicos educadores de educación especial 
 • Técnicos en ciberseguridade
 • Técnicos en educación infantil
 • Terapeutas ocupacionais
 •  Veterinarios

3 . Técnicos, profesionais de apoio

 • Axentes e Administradores da propiedade inmobiliaria
 • Axentes e representantes comerciais
 • Animadores de tempo libre 
 • Asistentes de dirección e administrativos
 • Chefs
 • Delineantes e debuxantes técnicos
 • Deseñadores e decoradores de interior
 • Mediadores e Axentes de seguros
 • Monitores e instrutores de actividades deportivas
 • Profesionais de apoio de servizos xurídicos e servizos similares
 • Profesionais da área de apoio na empresa
 • Programadores informáticos
 • Representantes, axentes comerciais e afíns
 • Supervisores de industrias alimenticias e do tabaco
 • Supervisores da construción
 • Técnicos de control de calidade en industrias de alimentación
 • Técnicos de gravación audiovisual
 • Técnicos de laboratorio en química industrial
 • Técnicos da Web
 • Técnicos en asistencia ao usuario de tecnoloxías da información
 • Técnicos en control de calidade
 • Técnicos en electricidade
 • Técnicos en electrónica (excepto electromedicina)
 • Técnicos en imaxe e diagnóstico
 • Técnicos en instalacións de produción de enerxía
 • Técnicos en instalacións de tratamento de residuos, de augas e outros operadores en plantas similar
 • Técnicos en mecánica
 • Técnicos en operacións de sistemas informáticos
 • Técnicos en prevención de riscos laborais e saúde ambiental
 • Técnicos en próteses dentais
 • Técnicos en redes
 • Técnicos superiores en hixiene bucodental
 • Técnicos e profesionais de apoio das artes escénicas

4 . Empregados contables, administrativos e outros empregados de oficina

 • Empregados de enquisas
 • Empregados administrativos
 • Empregados administrativos comerciais
 • Empregados de axencias de viaxes
 • Empregados de bibliotecas e arquivos
 • Empregados de contabilidade
 • Empregados de control de abastecementos e inventario
 • Empregados de control de persoal e nóminas
 • Empregados de loxística e transporte de mercadorías
 • Gravadores de datos
 • Recepcionistas (excepto de hoteis)
 • Recepcionistas de hoteis
 • Teleoperadores e operadores de telemarketing

5 . Traballadores dos servizos de restauración, persoais, protección e vendedores

 • Auxiliares de enfermaría
 • Caixeiros e reponedores de comercio
 • Camareiros asalariados
 • Celadores, coidadores de persoas con discapacidade/dependencia en institucións e auxiliares de odontoloxía
 • Cociñeiros asalariados
 • Conserxes de edificios
 • Coidadores de animais e adiestradores
 • Empregados de estación de servizo
 • Especialistas en tratamentos de estética, benestar persoal
 • Guías turísticos
 • Instrutores de autoescola
 • Xefes de sección en tendas e almacéns
 • Perruqueiros
 • Persoal de seguridade privada
 • Promotores de venda
 • Socorristas
 • Supervisores de mantemento e limpeza en oficinas, hoteis e outros establecementos
 • Técnicos auxiliares de farmacia
 • Técnicos de emerxencias sanitarias
 • Traballadores dos coidados ás persoas
 • Traballadores dos coidados persoais a domicilio
 •  Vendedores a domicilio e operadores de telemarketing
 •  Vendedores en tendas e almacéns
 •  Vendedores en tendas e almacéns (produtos alimenticios)
 •  Vendedores en tendas e almacéns (produtos non alimenticios)
 • Vixiantes de seguridade e similares habilitados para ir armados

6 . Traballadores cualificados no sector agrícola, gandeiro, forestal e pesqueiro 

 • Traballadores cualificados en actividades agrícolas
 • Traballadores cualificados en hortas, invernadoiros e xardíns
 • Traballadores forestais 

7 . Artesáns e traballadores cualificados das industrias manufactureras e a construción (excepto operadores de instalacións e maquinaria)

 • Ajustadores e operadores de máquinas-ferramenta
 • Albaneis
 • Carpinteiros
 • Chapistas e caldereros
 • Cristaleiros
 • Ebanistas e traballadores afíns
 • Electricistas da construción e afíns
 • Fontaneiros
 • Fumigadores e outros controladores de pragas e malas herbas
 • Instaladores illante térmico e insonorización
 • Instaladores e reparadores de liñas eléctricas
 • Instaladores e reparadores en tecnoloxías TIC
 • Mantedores de edificios 
 • Matarifes e traballadores das industrias cárnicas
 • Mecánicos de mantemento
 • Mecánicos-instaladores de refrixeración e climatización
 • Mecánicos e ajustadores de maquinaria agrícola e industrial
 • Mecánicos e ajustadores de vehículos a motor
 • Mecánicos e reparadores de equipos electrónicos
 • Montadores de estruturas metálicas
 • Montadores-instaladores de placas de enerxía solar
 • Outros traballadores das obras estruturais de construción non clasificados baixo outros epígrafes
 • Panadeiros, pasteleiros e confiteros
 • Pintores nas industrias manufactureras
 • Pintores e empapeladores
 • Soldadores, colocadores de parquet e afíns
 • Soldadores e oxicortadores
 • Tapiceros, colchoneiros e afíns
 • Traballadores conserveiros de froitas e hortalizas
 • Traballadores da fabricación de ferramentas, mecánico- ajustadores, modelístas, matriceros e afíns
 • Traballadores das industrias do peixe
 •  Zapateiros 

8 .    Operadores de instalacións e maquinaria, e montadores

 • Condutores asalariados de camións
 • Condutores-operadores de guindastres
 • Condutores propietarios e asalariados de automóbiles, taxis e furgonetas
 • Ensambladores de equipos eléctricos e electrónicos
 • Ensambladores de maquinaria mecánica
 • Mariñeiros de ponte, mariñeiros de máquinas e afíns
 • Operadores de maquinaria agrícola
 • Operadores de máquinas de embalaxe, embotellamento e etiquetaxe
 • Operadores de máquinas de lavandaría e tinturaría
 • Operadores de maquinaria de movementos de terras e equipos similares
 • Operadores de máquinas para elaborar produtos alimenticios, bebidas e tabaco
 • Operadores de máquinas para fabricar produtos de material plástico
 • Operadores en instalacións para a obtención e transformación de metais
 • Operadores en plantas industriais químicas
 • Repartidores en moto
 • Traballadores do transporte de mercadorías e descargadores

9 .    Ocupacións elementais

 • Axudantes de cociña
 • Ordenanzas
 • Peóns agrícolas
 • Peóns da construción
 • Peóns gandeiros
 • Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos similares
 • Repartidores a domicilio a pé ou en vehículo non motorizado 
 • Recogedores de residuos, varredores e afíns

Contacto: observatorio.ocupacional@sepe.es