SI PERCEBO EL PAGAMENT ÚNIC I EM VA MALAMENT EN LA NOVA ACTIVITAT QUE EMPRENC, PODRIA TORNAR A COBRAR L'ATUR I SE'M DESCOMPTARIA EL JA PERCEBUT?

En cas que se li hagués abonat l'import total de la prestació contributiva, bé en un sol pagament, bé en pagaments mensuals per a la subvenció de quotes de Seguretat Social, es considera que la prestació està esgotada. Encara que es donés de baixa en l'activitat empresa, no tindria dret a percebre-la de nou.

En el cas que no se li hagués abonat la totalitat de la prestació contributiva i quedés un romanent, podrà reprendre la prestació pendent de percebre una vegada que hagi transcorregut un temps equivalent al que hauria cobrat de prestació si no l'hagués capitalitzat, és a dir, si l'hagués percebut per mensualitats.

Podrà reprendre la prestació, sempre que es compleixin la resta de requisits, en els següents suposats:

  • Si el treball per compte propi ha estat inferior a 24 mesos, sent indiferent que s'hagi donat de alta com a persona treballadora per compte propi dins d'algun dels règims de la Seguretat Social.
  • Si la durada del treball per compte propi ha estat superior a 24 mesos i inferior a 60 mesos i justifica haver-se donat de alta com a persona treballadora per compte propi en el Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors del Mar.

En els casos citats anteriorment, quan cessi l'activitat, podrà reprendre la prestació per desocupació prèvia sol·licitud. Si la presenta en el termini de 15 dies hàbils següents a partir del cessament en el treball per compte propi, el dret al cobrament naixerà a partir de l'endemà al cessament.

Si després del cessament en el treball per compte propi, té dret a la protecció per cessament d'activitat podrà triar entre percebre aquesta o reobrir la prestació per desocupació suspesa. Si opta per la prestació anterior, les cotitzacions que han donat lloc a la nova prestació (que no ha triat) no podran tenir-se en compte per a l'accés a una prestació posterior.