ESTIC EN SITUACIÓ DE MATERNITAT / PATERNITAT

A continuació s'indica el que succeeix si, mentre vostè està percebent la prestació contributiva o el subsidi per desocupació, passa a la situació de maternitat o de paternitat.

Com pot comprovar, el tractament és diferent en funció de la prestació percebuda.

 

Si la seva maternitat o paternitat succeeix mentre està percebent una prestació per desocupació de nivell contributiu, ha de sol·licitar la suspensió d'aquesta per poder iniciar el cobrament de la prestació per maternitat o paternitat, que és abonada per l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

Pot sol·licitar la suspensió a través de la Seu Electrònica del Servio Públic d'Ocupació Estatal, o en la seva oficina de prestacions, prèvia petició de cita a la Seu Electrònica o cridant als telèfons de cita prèvia .

Mentre duri qualsevol d'aquestes situacions, no es consumeixen dies de la prestació per desocupació. Quan acabi, vostè podrà reprendre la prestació suspesa i percebre el mateix import durant el temps que li quedés abans de la suspensió.

Al costat de la comunicació de baixa  ha de presentar:

  • En el caso de maternidad, el Libro de Familia o documento que acredite la adopción o el acogimiento, o informe de maternidad, o cualquier documento que acredite esta situación.
  • En el caso de paternidad, el Libro de Familia, o documento que acredite la adopción o el acogimiento.

Rebrà una còpia de la sol·licitud de baixa presentada, en la qual constin la data i motiu de la baixa.

Amb aquest document, haurà d'acudir a l'oficina de l'INSS corresponent per sol·licitar la prestació per maternitat/paternitat, ja que és l'INSS qui aprova i paga les prestacions de maternitat i paternitat de les persones que estiguin percebent la prestació contributiva per desocupació.

Una vegada finalitzat el període de maternitat/paternitat, i prèvia reactivació de la demanda d'ocupació, disposa de 15 dies per sol·licitar davant la seva oficina de prestacions la represa de la prestació de desocupació. De sol·licitar-la fora d'aquest termini, es reprendrà a partir de la data de sol·licitud i suposarà la pèrdua de tants dies de prestació com intervinguin entre la data en què hagi finalitzat la prestació de maternitat/paternitat i la data de presentació de la sol·licitud.

 

 

 

Si mentre percep el subsidi per desocupació es produeix la maternitat o la paternitat, continuarà percebent el subsidi per la mateixa quantia i durada. Haurà de lliurar en l'oficina d'ocupació l'informe mèdic de la Seguretat Social perquè el Servei Públic d'Ocupació de la seva Comunitat Autònoma suspengui la demanda d'ocupació; per tant, no haurà de renovar-la, ni serà convocat a cursos de formació o ofertes de treball.

Si quan esgoti el subsidi continua en situació de maternitat o paternitat, no tindrà dret a prestació per aquestes situacions a càrrec de l'INSS.  

Pot obtenir més informació en   els telèfons d'atenció a la ciutadania .