POR QUE CAUSAS PÓDESE EXTINGUIR O MEU PARO?

As causas de extinción da prestación por desemprego son:

  • A realización dun traballo por conta allea de duración igual ou superior a meses. 12 Se ao terminar a relación laboral, apróbaselle unha nova prestación, poderá optar entre renovar a prestación que estaba a percibir (polo período que quedaba e as bases e tipos que lle correspondían) ou percibir a prestación que as novas cotizacións efectuadas orixinasen. Se elixe a prestación anterior, as cotizacións que xerasen a prestación que non elixiu, non poderán terse en conta para aprobarlle unha prestación posterior. É o que se chama dereito de opción.
  • O esgotamento do período de prestación.
  • A imposición de sancións por infraccións leves, graves e moi graves nos termos previstos na Lei sobre Infraccións e Sancións na Orde Social.
  • A realización dun traballo por conta propia de duración igual ou superior a meses, 60 se é unha persoa traballadora por conta propia que se dá de alta no Réxime Especial da Seguridade Social de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos, ou no Réxime Especial da Seguridade Social de Traballadores do Mar.
  • El cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación. Si no reúne el periodo de cotización exigido para jubilarse, podrá seguir percibiendo la prestación hasta que cumpla dicho requisito.
  • Pasar a ser pensionista de xubilación ou de incapacidade permanente nos graos de incapacidade permanente total para a profesión habitual, incapacidade permanente absoluta para todo traballo ou gran invalidez. Nestes casos de invalidez poderá optar pola prestación máis favorable.
  • El traslado de residencia al extranjero para buscar o realizar un trabajo, o para perfeccionamiento profesional o cooperación internacional, por un periodo continuado igual o superior a 12 meses. Si sale al extranjero por razones distintas a las anteriores, la prestación se extinguirá si permanece en el extranjero más de 90 días.
  • A renuncia voluntaria á prestación.
  • O falecemento da persoa beneficiaria.