INCOMPATIBILIDADES E CAUSAS DE SUSPENSIÓN E EXTINCIÓN DO DEREITO

 

A prestación por desemprego percíbese tras a perda involuntaria, definitiva ou temporal dun emprego, ou tras a redución da xornada diaria de traballo, acordadas no correspondente procedemento.

Inclúe a cotización á Seguridade Social que, nos supostos de despedimento colectivo, farase por xubilación, incapacidade temporal, incapacidade permanente, morte e supervivencia, asistencia sanitaria, maternidade, paternidade e coidado de menores que padezan cancro ou outra enfermidade grave. Nos casos de suspensión ou redución de xornada, a cotización á Seguridade Social farase por todas as continxencias.

 

Nesta sección atopará resposta ás preguntas máis frecuentes respecto das incompatibilidades e causas de suspensión e extinción do dereito á prestación ou subsidio por desemprego: