QUE SITUACIÓNS SON INCOMPATIBLES COA RENDA AGRARIA?

A renda agraria é incompatible con:

 • La obtención de rentas de cualquier naturaleza que en cómputo anual, superen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente excluidas las pagas extraordinarias.
 • El cobro de otras prestaciones o subsidios por desempleo o la renta activa de inserción.
 • As pensións ou prestacións de carácter económico da Seguridade Social que sexan incompatibles co traballo ou que sexan compatibles e superen en cálculo anual o salario mínimo interprofesional vixente, excluídas as pagas extraordinarias.
 • La condición de la persona trabajadora o de su cónyuge de persona propietaria, arrendataria, aparcera o titular por concepto semejante, de explotaciones agropecuarias, cuyas rentas superen en cálculo anual el salario mínimo interprofesional vigente, excluidas las pagas extraordinarias.
 • A realización simultánea dun traballo por conta propia ou allea. Con todo, cando así o estableza un programa de fomento do emprego, as persoas beneficiarias da renda agraria maiores de anos 52 poderán voluntariamente compatibilizala co traballo por conta allea e terán as seguintes posibilidades:
  • Se o traballo está encadrado no Sistema Especial Agrario da Seguridade Social (SEASS), o Servizo Público de Emprego Estatal abonará á persoa traballadora o 50 % do importe da renda agraria e o 50% do importe da cota fixa (cotización) ao SEASS.
  • Si el trabajo está encuadrado en un régimen distinto, solo abonará el 50 % de la renta agraria.
  • Se a realización do traballo esixe traslado de residencia (dentro de Andalucía e Estremadura), poderase solicitar o abono de tres meses da renda agraria nun pago único.

Más información sobre la renta agraria en: “Soy una persona trabajadora del campo”.