COBRO EL PARO, ?QU? OCURRE SI RECHAZO UNA OFERTA DE EMPLEO O UN CURSO DE FORMACI?N ALEGANDO QUE ESTUDIO O QUE CUIDO DE MI HIJO/A?

Estar estudiando o tener hijos o hijas menores no son causas que justifiquen el rechazo de ofertas de empleo o cursos de formación.

Se vostede é unha persoa beneficiaria de prestacións, unha das súas obrigacións é buscar activamente emprego e cumprir as esixencias do compromiso de actividade que se inclúe na solicitude da súa prestación.

O citado compromiso comprende aceptar colocacións adecuadas e participar en accións que aumenten as súas posibilidades de colocación (a formación profesional entre elas).

O rexeitamento dunha oferta de emprego adecuada ou dun curso de formación, sen causa xustificada, está considerado como infracción grave das persoas beneficiarias e solicitantes de prestacións. Dita infracción sanciónase coa perda da prestación tres meses a primeira vez, seis meses se se reincide unha segunda vez e coa extinción da prestación se hai unha terceira vez.

É obrigatorio xustificar a procura activa de emprego e a participación nas accións de mellora da ocupabilidad que se correspondan coa súa profesión habitual ou as súas aptitudes formativas, segundo o determinado no itinerario de inserción. No entanto, será voluntaria para as persoas beneficiarias de prestacións contributivas durante o trinta primeiros días de percepción, e a non participación nas mesmas, non levará sanción.

Máis información en: Obrigacións, infraccións e sancións.