TRAS UN TRABALLO A TEMPO PARCIAL COBRO O PARO. SE ME COLOCO A TEMPO PARCIAL, PODO SEGUIR COBRANDO? QUE DEBO FACER?

Poderá compatibilizar a prestación co contrato a tempo parcial sempre que o solicite na súa oficina de prestacións no prazo dos 15 días seguintes á súa colocación. A compatibilidade iniciarase desde a data da devandita colocación, salvo que a solicite fose de prazo, nese caso empezará desde a data de solicitude, pero non se lle descontarán días consumidos.

Para iso, deberá cumprimentar o impreso denominado "Solicitude simplificada de prestacións", en www.sepe.es . Marque a casa de Compatibilidade “co traballo a tempo parcial" e se está a percibir o subsidio, encha o apartado de importe “bruto mensual derivado do traballo a tempo parcial”, para que o Servizo Público de Emprego Estatal poida verificar que mantén o requisito de carecer de rendas.

A contía da súa prestación verase reducida en proporción ao tempo traballado no contrato a tempo parcial, pero a duración da súa prestación non se verá afectada.

Se se producen variacións na xornada realizada durante o tempo que compatibiliza a prestación co contrato a tempo parcial, debe comunicalas ao Servizo Público de Emprego Estatal, co fin de que se realicen as modificacións necesarias na porcentaxe de prestación que deba percibir.

Se vostede é unha persoa traballadora fixa descontinua a tempo parcial non ten a opción de compatibilidade coa prestación cando se produce o inicio da campaña.