COBRO SUBSIDIO POR DESEMPREGO E APROB��RONME A PENSI?N DE VIUVEZ, QU? DEBO FACER.

Si le aprueban la pensión de viudedad mientras cobra el subsidio por desempleo, deberá comunicar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la cuantía de dicha pensión. Continuará percibiendo el subsidio si el importe mensual de la pensión, incluido el prorrateo de pagas extraordinarias, es inferior al 75 % del salario mínimo interprofesional (SMI).

Se obtén rendas por outros conceptos, sumaranse á pensión.

No caso de que a súa pensión de viuvez sexa superior ao 75 % do SMI por recibir o complemento de mínimos, pero a súa pensión non supera este límite se non se ten en conta devandito complemento, poderá compatibilizar a pensión de viuvez e o subsidio por desemprego, sempre que renuncie ao complemento de mínimos ante o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS).

Sempre que manteña a renuncia ao complemento de mínimos mentres percibe o subsidio, non se terá en conta este complemento para determinar o requisito de carencia de rendas individuais.

Se continúa percibindo o subsidio porque non comunicou a súa situación de pensionista de viuvez e as súas rendas superan o límite do 75 % do SMI, entenderase que cometeu infracción grave que podería supor unha sanción de perda do subsidio.