SON UNHA PERSOA TRABALLADORA FIXA DESCONTINUA, CANDO PODO OPTAR ENTRE RENOVAR O PARO QUE NON FINALICEI OU SOLICITAR UN NOVO?

Cando finalice a súa campaña ou tempada como persoa traballadora fixa descontinua pode optar entre renovar a prestación por desemprego que tiña aprobada, sempre que non se extinguiu ao ser a duración do traballo ou traballos realizados igual ou superior a días, 360 ou solicitar unha nova prestación, se cotizou a desemprego polo menos 360 días desde o comezo da prestación anterior e cumpre o resto dos requisitos esixidos.

Por tanto, aínda que non extinguise a prestación anterior, pode percibir unha nova, sempre que acredite novos períodos de ocupación cotizada de días 360 como mínimo. Neste caso, a prestación anterior que suspendera ao empezar a campaña quedará extinguida.

Al cesar la campaña, si solicita la reanudación de la prestación suspendida, cobrará los días que queden pendientes. Los periodos cotizados desde el nacimiento de dicha prestación se tendrán en cuenta para una prestación posterior.