Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Por que causas podo suspender o paro?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

A túa prestación por desemprego quedará suspendida por algunha das seguintes causas:

  • Durante o período que corresponda por ser sancionado ou sancionada ao cometer infraccións leves ou graves.
  • Durante a situación de maternidade ou de paternidade.
  • Mentres esteas a cumprir condena que implique privación de liberdade, agás se tes responsabilidades familiares e non dispós de renda familiar algunha cuxa contía supere o salario mínimo interprofesional.
  • Mentres realices un traballo por conta allea de duración inferior a doce meses.
  • Mentres realices un traballo por conta propia de duración inferior a sesenta meses, sempre que neste caso, che dés de alta no Réxime Especial da Seguridade Social de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos ou no Réxime Especial da Seguridade Social de Traballadores do Mar.
  • Se o traballo por conta propia foi inferior a meses, 24 sendo indiferente que che deu de alta como persoa traballadora por conta propia dentro dalgún dos réximes da Seguridade Social.
  • Cando continúes prestando servizos ou non os prestes por vontade da empresa, nos casos en que unha sentenza declare a improcedencia ou nulidade do despedimento e o empresario ou a empresaria opte pola súa readmisión e interpoña algún recurso, mentres dure a tramitación do recurso. Tamén se suspende no caso de que sexa a persoa traballadora quen opte pola readmisión e interpoña o recurso.
  • Cando te traslades de residencia ao estranxeiro para a procura ou realización de traballo, perfeccionamento profesional ou cooperación internacional, por un período continuado inferior a doce meses, sempre que comuniques a saída ao Servizo Público de Emprego Estatal e leste autorícea.
  • Cando saias ao estranxeiro por un período, continuado ou non, de ata noventa días naturais como máximo durante cada ano natural, sempre que o comuniques previamente ao Servizo Público de Emprego Estatal e este o autorice. Nestes casos a túa prestación por desemprego interrómpese. Unha vez finalizada a causa de suspensión, poderás solicitar a súa continuación, agás se a suspensión é consecuencia dunha sanción. No este caso, a prestación renovarase de oficio polo Servizo Público de Emprego Estatal, sempre que unha vez finalizado o período de suspensión, atópesche rexistrada ou rexistrado como demandante de emprego, se non é así, a continuación da prestación requirirá a túa previa presentación ante o Servizo Público de Emprego Estatal xustificando dita inscrición.