POR QUE CAUSAS PODO SUSPENDER O PARO?

A súa prestación por desemprego quedará suspendida por algunha das seguintes causas:

  • Durante o período que corresponda por ser sancionado ou sancionada ao cometer infraccións leves ou graves.
  • Durante a situación de maternidade ou de paternidade.
  • Mentres estea a cumprir condena que implique privación de liberdade, agás se ten responsabilidades familiares e non dispón de renda familiar algunha cuxa contía supere o salario mínimo interprofesional.
  • Mentres realice un traballo por conta allea de duración inferior a doce meses.
  • Mentres realice un traballo por conta propia de duración inferior a sesenta meses, sempre que neste caso, déase de alta no Réxime Especial da Seguridade Social de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos ou no Réxime Especial da Seguridade Social de Traballadores do Mar.
  • Se o traballo por conta propia foi inferior a meses, 24 sendo indiferente que se deu de alta como persoa traballadora por conta propia dentro dalgún dos réximes da Seguridade Social.
  • Cando continúe prestando servizos ou non os preste por vontade da empresa, nos casos en que unha sentenza declare a improcedencia ou nulidade do despedimento e o empresario ou a empresaria opte pola súa readmisión e interpoña algún recurso, mentres dure a tramitación do recurso. Tamén se suspende no caso de que sexa a persoa traballadora quen opte pola readmisión e interpoña o recurso.
  • Cando se traslade de residencia ao estranxeiro para a procura ou realización de traballo, perfeccionamento profesional ou cooperación internacional, por un período continuado inferior a doce meses, sempre que comunique a saída ao Servizo Público de Emprego Estatal e este autorícella.
  • Cando salga ao estranxeiro por un período, continuado ou non, de ata noventa días naturais como máximo durante cada ano natural, sempre que o comunique previamente ao Servizo Público de Emprego Estatal e este o autorice. Nestes casos a súa prestación por desemprego interrómpese. Unha vez finalizada a causa de suspensión, poderá solicitar a súa continuación, agás se a suspensión é consecuencia dunha sanción. No devandito caso, a prestación renovarase de oficio polo Servizo Público de Emprego Estatal, sempre que unha vez finalizado o período de suspensión, atópese inscrita ou inscrito como demandante de emprego, se non é así, a continuación da prestación requirirá a súa previa presentación ante o Servizo Público de Emprego Estatal xustificando dita inscrición.