Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Cales son as situacións compatibles e incompatibles coa prestación por desemprego do Réxime Especial Agrario da Seguridade Social?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

As persoas traballadoras desempregadas maiores de anos 52 poderán compatibilizar voluntariamente a percepción do subsidio por desemprego do Sistema Especial Agrario da Seguridade Social (SEASS) co traballo por conta allea, coas seguintes peculiaridades:

 • Se o traballo por conta allea encádrase no SEASS e a contratación é temporal, non se require duración mínima do contrato.
 • A contratación poderá realizarse por empresas nas que a persoa beneficiaria do subsidio traballase nos últimos doce meses.
 • Non se aplicará a bonificación do 50 % da cota empresarial á Seguridade Social por continxencias comúns en caso de contratación temporal.
 • A empresa será responsable da cotización por xornadas reais ao SEASS durante a vixencia do contrato.
 • O Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) aboará á persoa traballadora o 50 % do importe da cota fixa ao SEASS durante a vixencia do contrato.
 • Se a persoa traballadora mantén o traballo por conta allea, con independencia do réxime de Seguridade Social no que estea incluída, non se producirá a extinción por transcurso dun ano, prevista pola normativa, ata a finalización do traballo.

A condición de persoa beneficiaria do subsidio por desemprego para traballadores ou traballadoras eventuais do SEASS é incompatible con:

 • A realización simultánea dun traballo por conta propia, coa excepción para maiores de anos 52 descrita nos parágrafos anteriores.
 • Calquera outra prestación económica por desemprego.
 • A obtención de rendas de calquera tipo superiores ao Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vixente excluídas dúas pagas extraordinarias, sen que se teñan en conta as derivadas dos traballos agrarios como traballadores ou traballadoras eventuais por conta allea.
 • A percepción de rendas de calquera tipo pola unidade familiar da persoa beneficiaria que superen o límite, sen que se teñan en conta as rendas dos traballos agrarios como persoas traballadoras por conta allea de carácter eventual.
 • Calquera prestación de pago periódico da Seguridade Social que sexa incompatible co traballo, ou que sexa compatible e a súa contía supere o SMI vixente, excluída a parte proporcional das pagas extraordinarias.

Máis información sobre prestacións por desemprego para persoas traballadoras do campo en: “Son unha persoa traballadora do campo".