COBRAREI PARO OU SUBSIDIO SE TEÑO ACCIÓNS OU PARTICIPACIÓNS NUNHA SOCIEDADE MERCANTIL PARA A QUE NON REALIZO ACTIVIDADE ALGUNHA?

La percepción de una prestación contributiva es compatible con la titularidad de acciones o participaciones de una sociedad mercantil.

Se está a percibir o subsidio por desemprego, será compatible se vostede segue sen superar o límite individual de rendas, é dicir, que os seus ingresos non sexan superiores ao 75 % do salario mínimo interprofesional (SMI), excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias (contías para este ano), nas que se incluirían os rendementos derivados da titularidade desas accións ou participacións. Ademais, deberá seguir xustificando as responsabilidades familiares que se tiveron en conta, no seu caso, para acceder ao subsidio.