SOLICITEI O PARO E COMECEI A TRABALLAR ANTES DE EMPEZAR A COBRAR CANTO ME VAN A PAGAR E COMO QUEDA A MIÑA PRESTACIÓN? TEÑO QUE COMUNICAR A MIÑA COLOCACIÓN?

Se se colocou antes de percibir o primeiro recibo, cobrará desde o comezo da prestación aprobada ata o día anterior á súa colocación e deberá comunicar ao Servizo Público de Emprego Estatal a colocación. Poderá facelo:

A prestación ou o subsidio por desemprego quedan suspendidos se a colocación é por conta allea e de duración inferior a doce meses, ou por conta propia de duración inferior a meses, 24 sendo indiferente que se deu de alta como persoa traballadora por conta propia encadrada dentro dalgún dos réximes da Seguridade Social, ou superior a meses 24 e inferior a meses 60 e causase alta inicial no Réxime Especial de Autónomos ou de Traballadores do Mar.

Cuando finalice la colocación podrá solicitar la reanudación de la prestación suspendida o una nueva si tuviera derecho a ella.