Sede electrónica

Se incumpro unha obriga cobrando o paro ou o subsidio, que documentos podo achegar para xustificalo?

Se incumpre as súas obrigas como persoa beneficiaria de prestacións por desemprego, debido á súa asistencia a procesos de selección para unha oferta de emprego ou accións de formación, orientación, reconversión ou inserción profesional, poderá xustificar o incumprimento mediante certificado selado e asinado pola entidade correspondente.

Así mesmo, (pola súa relación co punto terceiro do artigo 37 e o artigo 45 do Estatuto dos Traballadores), poderán ser xustificadas todas aquelas situacións que se contemplan nos este artigos para ausentarse do traballo, por exemplo, a incapacidade temporal (xustificada mediante documentación emitida polo Sistema Público de Saúde) ou o cumprimento dun deber público inescusable (mediante documento emitido polo órgano convocante).

Lembre que no o caso de incumprimento dunha obriga que estea xustificado, ten que presentarse na oficina de prestacións de forma inmediata á finalización da causa que o provocou.