Sede electrónica

Estou a cobrar o paro e esquecín renovar a demanda, que consecuencias podería ter na miña prestación por desemprego?

Para percibir as prestacións por desemprego é obrigatorio inscribirse como demandante de emprego e renovar a demanda mentres estea a cobrar ditas prestacións.

O Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) suspenderá o abono das prestacións durante os períodos nos que as persoas beneficiarias non figuren rexistradas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego e renovarao a partir da data en que acrediten a nova inscrición, previa comparecenciaante o SEPE, salvo que proceda o mantemento da suspensión da prestación ou a súa extinción por algunha das causas previstas na norma.

Máis información en: Obrigas, infraccións e sancións.