COBREI DE SUBSIDIO POR DESEMPREGO MENOS DO 80% DO IPREM, POR QUE?

O motivo de que percibise unha cantidade de subsidio menor ao 80 % do IPREM pódese deber a algunha das circunstancias seguintes:

  • Se o último contrato que tivo foi a tempo parcial, a contía do subsidio percibirase en proporción ás horas previamente traballadas no mesmo, excepto no subsidio por desemprego para maiores de anos 52 no que non se aplica dita parcialidad.
  • Por una orden de embargo por resolución judicial que afecte a la pensión de alimentos a favor de sus hijos o hijas o pensión compensatoria a favor de su excónyuge.
  • Por compensación dunha débeda co Servizo Público de Emprego Estatal, por percibir indebidamente prestacións de desemprego.
  • Por non renovar a prórroga do subsidio cada 6 meses.
  • Por compatibilizar o subsidio cun traballo a tempo parcial, a condición de que a nómina mensual do devandito contrato sexa inferior ao 75 % do salario mínimo interprofesional (contías para este ano), o que implica restar do subsidio a parte proporcional á vez que traballa.
  • Por unha sanción por non selar en tempo e forma o cartón de demanda.