Sede electrónica

Seguirei cobrando subsidio se cambia a miña situación económica ou a da miña familia? Debo comunicalo?

Se mentres percibes o subsidio por desemprego cambia a túa situación económica ou familiar, ou a da túa unidade familiar (se tes un subsidio con responsabilidades familiares) obtén rendas superiores, en cálculo mensual, ao 75 % do salario mínimo interprofesional, excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias (contías para este ano), durante menos de meses, 12 suspéndese o subsidio e cando deixe de recibir as ditas rendas poderás renovalo. Se pasados os 12 meses segue incumprindo o requisito, o subsidio extinguirase.

En todo caso, tes obriga de comunicar na oficina de prestacións o cambio na situación económica e de solicitar a baixa, no seu caso, nas prestacións por desemprego, no momento en que se dean situacións que produzan a suspensión ou a extinción da prestación ou cando deixes de reunir os requisitos esixidos para percibila.

Se para acceder ao subsidio que tes aprobado non se esixía ter responsabilidades familiares, terás que comunicar só cando varíen as rendas do perceptor, pois no caso de que varíen os ingresos do resto de membros da unidade familiar, poderás continuar percibindo este subsidio e non será necesario comunicar a variación na oficina de prestacións.

Ten en conta que as rendas se computan polo seu importe bruto.