Sede electrónica

Seguirei cobrando subsidio se cambia a miña situación económica ou a da miña familia? Debo comunicalo?

Se mentres percibe o subsidio por desemprego cambia a súa situación económica porque obtén rendas superiores, en cálculo mensual, ao 75 % do salario mínimo interprofesional, excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias (contías para este ano), durante menos de meses, 12 suspéndese o subsidio e cando deixe de recibir as ditas rendas poderá renovalo. Se pasados os 12 meses segue incumprindo o requisito, o subsidio extinguirase.

En todo caso, ten obriga de comunicar na oficina de prestacións o cambio na súa situación económica e de solicitar a baixa, no seu caso, nas prestacións por desemprego, no momento en que se dean situacións que produzan a suspensión ou a extinción da prestación ou cando vostede deixe de reunir os requisitos esixidos para percibila. 

Se para acceder ao subsidio que ten aprobado non se esixía ter responsabilidades familiares, no caso de que varíen os ingresos do resto de membros da unidade familiar, poderá continuar percibindo este subsidio e non será necesario comunicar a variación na oficina de prestacións.

Pola contra, se para acceder ao subsidio esixíronselle responsabilidades familiares, poderá seguir percibíndoo se o seu familiar non ten ingresos individuais superiores ao 75 % do salario mínimo interprofesional vixente, excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias e ademais a renda do conxunto da unidade familiar, dividida polo número de membros que a compoñen, tampouco supera ese límite.

En caso de superalo, dunha ou outra forma, deixaría de ter responsabilidades familiares incumprindo un dos requisitos para seguir percibindo o subsidio.