O PERÍODO DE EXCEDENCIA POR COIDADO DO MEU FILLO/FILLA COTIZA PARA O PARO?

O período de excedencia por coidado dun fillo ou filla non computa como de ocupación cotizada para as prestacións por desemprego. No entanto, cando solicite unha prestación por desemprego o inicio do período do seis anos anteriores á situación legal de desemprego que se ten en conta para o cálculo dos días cotizados, retrocederá tanto tempo como permanecese en excedencia.

La situación de excedencia, no superior a tres años, para atender al cuidado de cada hijo o hija, se considera situación asimilada al alta.