O PERÍODO DE EXCEDENCIA POR COIDADO DO MEU FILLO/FILLA COTIZA PARA O PARO?

O período de excedencia por coidado dun fillo ou filla non computa como de ocupación cotizada para as prestacións por desemprego. No entanto, cando solicite unha prestación por desemprego o inicio do período do seis anos anteriores á situación legal de desemprego que se ten en conta para o cálculo dos días cotizados, retrocederá tanto tempo como permanecese en excedencia.

A situación de excedencia, non superior a tres anos, para atender ao coidado de cada fillo ou filla, considérase situación asimilada ao alta.