Sede electrónica

Cando teño que solicitar a prórroga do subsidio por desemprego?

Poderá solicitar a prórroga sempre que non esgotase a duración máxima legalmente prevista para cada tipo de subsidio e manteña os requisitos esixidos na solicitude.

Deberá presentar a solicitude entre o día seguinte á data de esgotamento do período semestral e o quince días seguintes á data de vencemento do período de pago da última mensualidade (día quince ou seguinte hábil do mes). Transcorrido ese prazo, o subsidio quedará prorrogado con efectos desde o día seguinte ao da solicitude, descontándolle da súa duración tantos días como pasasen desde o día seguinte ao esgotamento do período semestral ata a data de solicitude, ambos inclusive.

Se os seus ingresos ou a suma dos seus ingresos e os das persoas que forman a súa unidade familiar dividida polo número de membros que a compoñen, incluído vostede, non superaron en ningún mes, desde a solicitude do subsidio ou continuación ou desde a última prórroga presentada, o 75 % do salario mínimo interprofesional (SMI) (contías para este ano), poderá tramitar a prórroga do subsidio a través de Internet na Sede Electrónicado Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), sempre que dispoña de certificado dixital, DNI electrónico ou usuario e contrasinal cl@ve.

Se non dispón de claves de acceso a Internet ou nalgún mes posterior á solicitude do subsidio ou da continuación ou desde a última prórroga presentada, os seus ingresos ou a suma dos seus ingresos e os das persoas que forman a súa unidade familiar, dividida polo número dos seus membros, incluído vostede, superaron o citado importe, ou variaron os seus familiares a cargo, para realizar a solicitude deberá acudir á súa oficina de prestacións. Deberá pedir cita previa a través de Internetou chamando por teléfono .