Sede electrónica

Compatibilidade subsidios dos maiores de anos 52 co traballo por conta allea

A norma xeral establece que se se está cobrando un subsidio por desemprego e empézase a traballar por conta allea a tempo completo, interrómpese o abono do subsidio e ao finalizar o contrato poden darse estas posibilidades:

  • Si el contrato ha durado menos de 360 días, se puede solicitar la reanudación del subsidio que estaba interrumpido.
  • Pero si se han tenido más contratos desde que se inició el subsidio y entre dichos contratos y el que acaba de terminar se reúne un mínimo de 360 días, o si el contrato dura 360 o más días, se debe solicitar una prestación de nivel contributivo en lugar de la reanudación del subsidio que se tiene interrumpido, porque la prestación por desempleo contributiva es prioritaria.

A pesar de lo indicado anteriormente,  existe la excepción que se indica a continuación:

Poderán compatibilizar, en xeral, os subsidios por desemprego co traballo por conta allea as persoas traballadoras desempregadas maiores de anos, 52 inscritas nas oficinas de emprego, beneficiarias de calquera subsidio, sempre que sexan contratadas a tempo completo, de forma indefinida ou temporal, nese caso, a duración do contrato debe ser superior a tres meses.

Non se admite este suposto de compatibilidade co contrato de inserción, co contrato subvencionado polo Servizo Público de Emprego Estatal ao amparo do Programa de Fomento do Emprego Agrario nin cos contratos aos cargos directivos dunha empresa ou aos membros dos órganos de administración das entidades ou empresas que revistan a forma xurídica de sociedade. 

La empresa contratante no debe tener autorizado un Expediente de Regulación de Empleo de extinción, suspensión o reducción de jornada, ni haberle mantenido contratado o contratada en los últimos doce meses.

A empresaria ou empresario, as persoas que ocupen cargos directivos ou sexan membros dos órganos de administración da empresa, non poden ser nin o seu cónxuxe nin parentes seus ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade. 

 Aínda que a contratación ten efectos de solicitude da compatibilidade, a empresa ou vostede deben presentar o contrato rexistrado na oficina de prestacións. Se se verifica o cumprimento de todos os requisitos remitiráselle a vostede e á súa empresa unha comunicación da resolución aprobatoria, pola cal se lle renovará o abono do subsidio desde a data da colocación, reducindo a súa contía ao 50 %. 

 Se o traballo que orixina a compatibilidade obrigáselle a cambiar de lugar habitual de residencia, poderá solicitar en documento anexo ao contrato, o abono de tres mensualidades de subsidio nun só pago. 

No caso de cesamento no traballo, e sempre que non se reúnan os requisitos de acceso á prestación contributiva por desemprego, nin se esgotou a duración do subsidio, para manter a súa percepción a persoa traballadora deberá comunicar o cesamento na oficina de emprego dentro dos 15 días seguintes ao mesmo e reactivar o compromiso de actividade, obtendo, sempre que se reúnan os requisitos esixidos para o efecto, devandito subsidio polo total da súa contía; en tal caso considerarase como período consumido do dereito a metade do período no que se compatibilizou o subsidio co traballo.

La no comunicación en plazo supondrá la pérdida de tantos días de subsidio como medien entre el día siguiente al del cese en el trabajo y el día de su comunicación.

Tamén poderán compatibilizar voluntariamente o subsidio por desemprego en favor das persoas traballadoras eventuais incluídas no Sistema Especial Agrario da Seguridade Social, regulado polo Real Decreto 5/1997, de de 10 xaneiro, co traballo por conta allea, as persoas traballadoras desempregadas maiores de anos, 52 inscritas nas oficinas de emprego e beneficiarias do devandito subsidio.