Sede electrónica

Compatibilidade subsidios dos maiores de anos 52 co traballo por conta allea

A norma xeral establece que, se se está cobrando un subsidio por desemprego e empézase a traballar por conta allea a tempo completo, interrómpese o abono do subsidio e ao finalizar o contrato poden darse estas posibilidades:

  • Se o contrato durou menos de días, 360 pódese solicitar a continuación do subsidio que estaba interrompido.
  • Pero se se tiveron máis contratos desde que se iniciou o subsidio e entre os este contratos e o que acaba de terminar reúnese un mínimo de días, 360 ou se o contrato dura 360 ou máis días, débese solicitar unha prestación de nivel contributivo en lugar da continuación do subsidio que se ten interrompido, porque a prestación por desemprego contributiva é prioritaria.

A pesar do indicado anteriormente, existe a excepción que se indica a seguir:

Poderán compatibilizar, en xeral, os subsidios por desemprego co traballo por conta allea as persoas traballadoras desempregadas maiores de anos, 52 inscritas nas oficinas de emprego, beneficiarias de calquera subsidio, sempre que sexan contratadas a tempo completo, de forma indefinida ou temporal, nese caso, a duración do contrato debe ser superior a tres meses.

Neste caso, e durante o tempo que dure o contrato, a empresa completará a contía do subsidio recibido pola persoa traballadora ata o importe do salario que lle corresponda á mesma e, á súa vez, a empresa cotizará á Seguridade Social por todas as continxencias e polo total do salario incluíndo o importe do subsidio. 

Non se admite este suposto de compatibilidade co contrato de inserción, co contrato subvencionado polo Servizo Público de Emprego Estatal ao amparo do Programa de Fomento do Emprego Agrario nin cos contratos aos cargos directivos dunha empresa ou aos membros dos órganos de administración das entidades ou empresas que revistan a forma xurídica de sociedade. 

A empresa contratante non debe ter autorizado un Expediente de Regulación de Emprego de extinción, suspensión ou redución de xornada, nin manterlle contratado ou contratada nos últimos doce meses.

A empresaria ou empresario, as persoas que ocupen cargos directivos ou sexan membros dos órganos de administración da empresa, non poden ser nin o seu cónxuxe nin parentes seus ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade. 

 Aínda que a contratación ten efectos de solicitude da compatibilidade, a empresa ou vostede deben presentar o contrato rexistrado na oficina de prestacións. Se se verifica o cumprimento de todos os requisitos remitiráselle a vostede e á súa empresa unha comunicación da resolución aprobatoria, pola cal se lle renovará o abono do subsidio desde a data da colocación, reducindo a súa contía ao 50 %. 

 Se o traballo que orixina a compatibilidade obrigáselle a cambiar de lugar habitual de residencia, poderá solicitar en documento anexo ao contrato, o abono de tres mensualidades de subsidio nun só pago. 

No caso de cesamento no traballo, e sempre que non se reúnan os requisitos de acceso á prestación contributiva por desemprego, nin se esgotou a duración do subsidio, para manter a súa percepción a persoa traballadora deberá comunicar o cesamento na oficina de emprego dentro dos 15 días seguintes ao mesmo e reactivar o acordo de actividade, obtendo, sempre que se reúnan os requisitos esixidos para o efecto, este subsidio polo total da súa contía; en tal caso considerarase como período consumido do dereito a metade do período no que se compatibilizou o subsidio co traballo.

A non comunicación en prazo suporá a perda de tantos días de subsidio como medien entre o día seguinte ao do cesamento no traballo e o día da súa comunicación.

Tamén poderán compatibilizar voluntariamente o subsidio por desemprego en favor das persoas traballadoras eventuais incluídas no Sistema Especial Agrario da Seguridade Social, regulado polo Real Decreto 5 / 1997 , de de 10 xaneiro, co traballo por conta allea, as persoas traballadoras desempregadas maiores de anos, 52 inscritas nas oficinas de emprego e beneficiarias do este subsidio.