Sede electrónica

Socio ou socia de entidade mercantil

Se vostede vai realizar unha actividade profesional como socio ou socia dunha sociedade mercantil da que vaia a posuír o control efectivo, que sexa de nova creación ou constituída no prazo máximo dos doce meses anteriores á solicitude do pago único, dándose de alta na Seguridade Social como persoa traballadora por conta propia, pode obter ata o 100 % do importe da prestación que quede por percibir  para realizar unha achega ao capital social da devandita sociedade, así como para facer fronte aos gastos de constitución e posta en funcionamento da mesma e ao pago das taxas e tributos correspondentes. Tamén poderá destinar ata o 15 % da contía do pago único da prestación a pagar servizos específicos de asesoramento, formación e información relacionados coa actividade a emprender. 

Como gastos de posta en funcionamento poden incluírse tanto os correspondentes ao activo fixo ou inmobilizado como ao activo circulante (materias primas incluídas), así como outros derivados do acondicionamento do local, pago de franquía, transpaso, gastos de alta de subministracións, etc. Así mesmo, poderá incluírse a parte proporcional ao número de accións ou participacións, dos gastos xerados durante o tres primeiros meses (alugueres, canons e subministracións incluídas), etc.

Se non vai obter toda a súa prestación nun só pago, pode solicitar simultaneamente o abono mensual do importe restante para subvencionar a súa cotización á Seguridade Social. Mesmo pode solicitar e obter todo o importe para destinalo exclusivamente a subvencionar estas cotizacións.

Se abonará como pago único la cuantía de la prestación, calculada en días completos, de la que se deducirá el importe relativo al interés legal del dinero, (Contías para este ano).