Sede electrónica

Socio/a traballador/a ou de traballo de caracter estable nunha cooperativa

Se vai incorporarse de forma estable como socio/a traballador/a ou de traballo nunha cooperativa, pode obter ata 100 o % do importe da prestación que quede por percibir para abonar a cota de ingreso e para realizar a achega obrigatoria, e no seu caso, a voluntaria, ao capital de dita cooperativa, así como para facer fronte aos gastos de posta en funcionamento da mesma. Unicamente pode obter como pago único a cantidade efectivamente desembolsada, sen ter en conta futuros desembolsos nin pagos aprazados.

Se vai destinar parte do pago único a realizar unha achega voluntaria ao capital da cooperativa, deberá achegar unha certificación do seu órgano de goberno de que esa cantidade se destina ao capital social. Ademais, deberá asinar ante a cooperativa o compromiso de que dita achega voluntaria permanecerá na cooperativa o mesmo tempo que a achega obrigatoria ou, polo menos, o tempo no cal percibise a súa prestación contributiva mes a mes, de non solicitar o pago único. Deberá presentar o xustificante do devandito compromiso ante o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE).

Se non vai obter toda a súa prestación nun só pago desta forma, tamén pode solicitar simultaneamente o abono mensual do importe restante da prestación por desemprego para subvencionar a súa cotización á Seguridade Social, e mesmo, pode solicitar e obter exclusivamente o abono mensual de toda a prestación pendente de percibir para subvencionar a súa cotización á Seguridade Social.

Se abonará como pago único la cuantía de la prestación, calculada en días completos, de la que se deducirá el importe relativo al interés legal del dinero, (Cuantías para este año).

También podrá destinar hasta el 15 % de la cuantía del pago único de la prestación a pagar servicios específicos de asesoramiento, formación e información relacionados con la actividad a emprender.