Sede electrónica

Socio/a traballado/a ou de traballo de carácter estable en sociedade laboral

Podes solicitar e obter nun só pago ata 100 o % da prestación que che reste por percibir para adquirir accións ou participacións dunha sociedade laboral na que vaias traballar, así como para facer fronte aos gastos de constitución e posta en funcionamento da mesma. Non poderás financiar desembolsos futuros ou pagos aprazados.

Se non vas obter toda a túa prestación pendente nun só pago desta forma, tamén podes solicitar simultaneamente o abono mensual do importe restante para subvencionar a túa cotización á Seguridade Social durante o desenvolvemento da actividade. Mesmo, podes solicitar e obter exclusivamente o abono mensual de toda a prestación pendente de percibir para subvencionar a túa cotización á Seguridade Social.

Aboarase como pago único a contía da prestación, calculada en días completos, da que se deducirá o importe relativo ao interese legal do diñeiro, (Contías para este ano)

Tamén poderás destinar ata 15 o % da contía do pago único da prestación a pagar servizos específicos de asesoramento, formación e información relacionados coa actividade a emprender.