Sede electrónica

Persoa traballadora autónoma

Pode solicitar e obter a cantidade que xustifique como investimento para o desenvolvemento dunha actividade por conta propia, incluíndo as cargas tributarias e os gastos de posta en funcionamento, co límite do 100 % da prestación que quede por percibir. Se non vai obter toda a súa prestación nun só pago, pode solicitar simultaneamente o abono mensual do importe restante para subvencionar a súa cotización á Seguridade Social durante o desenvolvemento da actividade.

Pode solicitar e obter exclusivamente o abono mensual de toda a prestación que quede por percibir para subvencionar a súa cotización á Seguridade Social.

Se abonará como pago único la cuantía de la prestación, calculada en días completos, de la que se deducirá el importe relativo al interés legal del dinero,  (Cuantías para este año)

También podrá destinar hasta el 15 % de la cuantía del pago único de la prestación a pagar servicios específicos de asesoramiento, formación e información relacionados con la actividad a emprender.