Seu electrónica

Com es fa el projecte d'estatuts de la societat cooperativa o laboral?

Els estatuts de la cooperativa o de la societat laboral han de ser redactats d'acord amb el previst en les disposicions legals de caràcter estatal i autonòmic que les regulen.

Per a la realització del projecte dels citats estatuts és aconsellable que acudeixi als serveis d'informació i atenció a la ciutadania que, a nivell estatal, autonòmic i local, existeixen per facilitar ajuda en l'engegada de projectes empresarials. 

També pot consultar a algun professional amb experiència en la matèria o fins i tot rebre l'assessorament de la pròpia notaria on es realitzarà l'atorgament d'escriptura pública i la protocolización dels estatuts.

Convé també recordar que, en aquelles Comunitats Autònomes que hagin assumit la competència i legislat en la matèria, la normativa estatal solament s'aplicarà a falta de la seva pròpia normativa.