Seu electrónica

Cal justificar la inversió dels diners del pagament únic? Haig de retornar-ho si no la justifico?

Una vegada que hagi percebut l'import de la capitalització, en el termini d'un mes haurà d'iniciar l'activitat i lliurar la documentació que justifiqui que ha invertit els diners en aquesta activitat.
Haurà de destinar la quantitat que ha rebut a l'activitat prevista, segons el que figura en la memòria del projecte que forma part de l'expedient.

En el cas que l'activitat que ha iniciat sigui diferent a la qual constava en la sol·licitud i memòria, però s'ajusta a l'establert en la normativa d'aplicació, haurà de presentar una nova memòria i la documentació complementària que sigui necessària i que li indiqui el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).

Poden donar-se tres possibilitats:

1.- Que la nova activitat reuneixi els requisits legals, es consideri viable el projecte i la quantia que requereix la seva engegada s'ajusti a la inicialment concedida. En aquest cas es manté el dret reconegut.

2.- Que la nova activitat reuneixi els requisits legals i es consideri viable el projecte, però la quantia concedida no s'adapti a la nova memòria. En aquest cas el Servei Públic d'Ocupació Estatal procedirà a dictar una nova resolució ajustant la quantitat reconeguda al nou projecte, i si hi hagués diferències entre les dues quanties, li reclamarà els cobraments indeguts que procedeixin.

3.- Que vostè no reuneixi els requisits legals, ni es consideri viable el nou projecte. En aquest cas el Servei Públic d'Ocupació Estatal procedirà a reclamar-li tot l'abonat en concepte de pagament únic.
Es procedirà a reclamar-li el cobrament indegut pel total de la quantitat líquida capitalitzada que li hagués estat ingressada en els següents casos:

  • Si no inicia l'activitat i no justifica suficientment el motiu.
  • Si no destina la cantidad concedida a su incorporación como socio o socia o como persona trabajadora de una cooperativa o sociedad laboral.
  • Si no destina la quantitat a la realització de l'activitat per compte propi.

Si no aplica o desvia la prestació per desocupació a altres finalitats diferents a l'activitat objecto de la capitalització, podrà considerar-se falta molt greu. Aquesta se sanciona amb la pèrdua de la prestació per desocupació i a més, amb l'exclusió del dret a percebre qualsevol prestació econòmica, i si escau, a l'ajuda de foment d'ocupació durant un any.

Més informació en: Capitalitzi la seva prestació.