SERVEIX PER JUSTIFICAR LA INVERSIÓ EN EL PAGAMENT ÚNIC EL QUE VAIG COMPRAR ABANS DE PRESENTAR LA SOL·LICITUD?

Si pretén crear o formar part d'una cooperativa o societat laboral, l'abonament de la prestació serveix per facilitar la despesa que li suposa l'aportació obligatòria establerta, amb caràcter general, en la cooperativa, o l'adquisició d'accions o participacions del capital social en una societat laboral.

Aquestes aportacions es puguin realitzar en espècie, si aquesta possibilitat està prevista en els estatuts socials, per la qual cosa no hi hauria inconvenient a aportar béns que hagi adquirit abans de la seva sol·licitud de pagament únic, sempre que l'aportació efectiva a la cooperativa o l'adquisició d'accions l'efectuï després d'aquesta sol·licitud.

Si pretén donar-se d'alta com a persona treballadora autònoma, la finalitat de l'abonament en un sol pagament és facilitar-li la inversió inicial necessària per desenvolupar l'activitat. Per a això ha d'invertir l'import que percebi de la seva prestació en la creació del seu lloc de treball, per la qual cosa no podrà justificar les adquisicions i despeses que hagi realitzat abans de la seva sol·licitud de pagament únic.

Més informació en Capitalitzi la seva prestació.