Seu electrónica

No puc retornar un cobrament indegut de l'atur, què em passarà?

Si no pot retornar el cobrament indegut d'una prestació per desocupació en el termini de 30 dies des que va rebre la resolució del mateix, pot sol·licitar l'ajornament o fraccionament del deute. La seva aprovació comportarà l'aplicació del corresponent interès de demora.

Si no realitza la devolució i després és beneficiari o beneficiària de prestacions per desocupació, es procedirà a realitzar la compensació del cobrament indegut amb la prestació, independentment que se li hagi concedit l'ajornament o fraccionament.

Transcorreguts els 30 dies sense que hagi retornat el cobrament indegut, (sempre que no s'hagi iniciat la compensació per ser novament beneficiari o beneficiària de prestacions o no hagi sol·licitat l'ajornament o fraccionament), s'emetrà la corresponent certificació de descobert per la qual s'inicia la via de constrenyiment.

Aquesta via té un recàrrec de el 20 % sobre l'import del cobrament indegut.

Si el reintegrament, la compensació o la sol·licitud de fraccionament o ajornament es realitzessin després del termini voluntari, la quantitat deguda s'incrementarà amb els recàrrecs establerts legalment.