Seu electrónica

Si estic cobrant l'atur i l'empresa opta per la meva readmissió després de declarar un jutjat el meu acomiadament improcedent, què succeeix amb el que he cobrat d'atur?

Quan la seva empresa, en el termini de cinc dies des de la notificació de la sentència, hagi triat readmetre-li, haurà d'abonar-li els salaris que hagi deixat de cobrar des de la data de l'acomiadament fins a la notificació de la sentència (els fixarà la pròpia sentència en declarar la seva nul·litat o improcedència).

L'empresari o l'empresària hauran de sol·licitar l'alta en la Seguretat Social des de la data de l'acomiadament o extinció inicial i cotitzar a la Seguretat Social pel període corresponent.

Les quantitats que hagi percebut en concepte de prestacions per desocupació es consideraran indegudes per causa aliena a vostè. L'empresa les ingressarà al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) (prestació neta abonada) i les restarà dels salaris que vostè no hagi percebut i que li ha d'abonar, amb el límit de la suma dels mateixos.

Si al SEPE li consta que l'empresa va dipositar en el jutjat els salaris pendents de percebre per Un. i que per aquest motiu aquesta no ha pogut deduir dels mateixos les prestacions indegudament percebudes per Un., li reclamarà la devolució d'aquestes prestacions. 

Si la quantia percebuda com a prestació per desocupació supera els salaris de tramitació, la diferència de cobrament indegut se li reclamarà a vostè.