QUIN TERMINI TINC PER RETORNAR EL COBRAMENT INDEGUT SENSE QUE SE M'APLIQUI EL RECÀRREC?

Quan percebi indegudament una prestació o subsidi per desocupació, el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) li convocarà perquè en el termini de deu dies al·legui el que estimi oportú. 

Transcorregut aquest termini, dictarà resolució assenyalant si ha percebut indegudament una prestació o un subsidi per desocupació i la seva quantia.

El plazo para devolver dicha cuantía es de 30 días a partir de la notificación de la resolución del cobro indebido. 

Ha de realitzar l'ingrés en el compte que el SEPE li indicarà en la mateixa notificació.