Seu electrónica

Cobro l'atur/subsidi, què és la revisió o revocació administrativa del meu expedient?

El procediment de revocació o revisió suposa la rectificació, a qualsevol moment, d'ofici o per sol·licitud de la persona interessada, dels errors materials, de fet o aritmètics derivats dels seus actes.

Si el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) detecta circumstàncies que modifiquen la prestació que vostè té reconeguda (el període, la quantia o qualsevol altre aspecte que afecti a aquesta prestació), inclosa la seva aprovació completa, podrà iniciar el procediment de revocació.

Aquest procediment s'inicia mitjançant una notificació en la qual se li informa sobre els fets i fonaments de dret pels quals procedeix la revisió administrativa, els seus efectes, la modificació del període en què es percep la prestació i de la seva quantia, i si escau, la devolució de la prestació que hagi percebut indegudament.

Quan la revisió suposi la revocació total de la prestació, per resultar indegudament reconeguda, se li comunicarà que es procedeix a la suspensió del cobrament com a mesura cautelar. Disposa d'un termini de deu dies per al·legar el que estimi oportú en defensa dels seus interessos. Transcorregut aquest termini i estudiades les seves al·legacions, si les va haver-hi, el SEPE procedirà a dictar resolució.

Si no està d'acord amb la resolució adoptada, podrà presentar una reclamació prèvia davant el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), en el termini de trenta dies des de la notificació de la resolució.