Seu electrónica

Tinc dret a vacances estant cobrant una prestació per desocupació?

Durant el període en el qual està percebent prestacions per desocupació no és un treballador en actiu, i per tant, no té dret a gaudir de vacances.

A més, mentre cobra prestacions, ha de complir les seves obligacions de cercar activament ocupació, participar en accions que incrementin les seves possibilitats de treballar i comparèixer davant l'entitat gestora quan sigui requerit per a això.

No obstant l'anterior, té la possibilitat de sortir a l'estranger per temps no superior a quinze dies naturals per una sola vegada cada any, sempre que això no impliqui incompliment de les seves obligacions