PER QUÈ CAUSES PUC DEIXAR DE COBRAR L'ATUR?

Pot deixar de percebre la prestació per desocupació per alguna de les següents causes:

  • Perquè la seva prestació s'hagi esgotat per transcurs de la durada de la mateixa.
  • Per compensació d'un cobrament indegut, és a dir, si deu una quantitat al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).
  • Por el inicio de un procedimiento sancionador. La propuesta de sanción que conlleva la suspensión de la prestación siempre se le comunicaría por correo certificado.
  • Per alguna causa d'incompatibilitat: treball per compte propi o per compte d'altri, reconeixement d'alguna pensió o prestació de caràcter econòmic de la Seguretat Social.
  • Per tenir una clau d'impagament en la seva prestació al no haver cobrat el mes anterior. En aquest cas, haurà d'acudir a la seva oficina de prestacions, prèvia petició de cita en Internet o trucant per telèfon .