ESTIC COBRANT L'ATUR, QUINS DESCOMPTES ES PODEN APLICAR AL SEU IMPORT?

De l'import de la seva prestació per desocupació pot descomptar-se:

  • La retención del IRPF, establecida por la legislación fiscal vigente en cada momento, según el importe total anual que vaya a percibir en concepto de prestaciones de desempleo.
  • L'aportació a la Seguretat Social, ja que durant la prestació per desocupació el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) ingressarà les cotitzacions a la Seguretat Social, assumint l'aportació empresarial i descomptant de la quantia de la prestació l'aportació de la persona treballadora, qui assumeix el pagament de el 100 % de la quota que li correspongui.

En el caso de las personas trabajadoras fijas del Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social la reducción será del 73,50%.

  • Una ordre d'embargament.
  • La compensació d'una quantitat que pugui deure al Servei Públic d'Ocupació Estatal per haver percebut indegudament prestacions de desocupació.