QUAN FINALITZI EL MEU CONTRACTE D'EMPLEAT/A DE LLAR, TINC DRET A L'ATUR?

Si solament acredita cotitzacions en el Sistema Especial per a Empleats de Llar no tindria dret a la prestació per desocupació, ja que en aquest Sistema no es cotitza a desocupació.

No obstant l'anterior, tindrà dret a la prestació per desocupació si en els sis anys anteriors a la seva alta en la Seguretat Social com a empleada o empleat de llar va cotitzar, almenys, 360 dies en el Règim General o en un altre Règim de Seguretat Social amb cotització per desocupació, sempre que la baixa com a persona emprada de llar no hagi estat voluntària. Per a aquesta prestació no es tindran en compte les cotitzacions en el Sistema Especial d'Empleats de Llar.

Para más información puede llamar al teléfono de atención a la ciudadanía o consultar nuestra página web.