Seu electrónica

Quin termini té el Servei Públic d'Ocupació Estatal per contestar a la meva sol·licitud d'atur

Una vegada que vostè ha presentat la sol·licitud de prestació per desocupació i sempre que no li falti documentació, el Servei Públic d'Ocupació Estatal haurà de resoldre la seva sol·licitud en el termini dels 15 dies següents a la data en què la va lliurar i enviar-li la notificació en el termini de 10 dies a partir de la data en què hagi dictat aquesta resolució.

Si passats tres mesos des que va presentar la sol·licitud de la prestació, no ha rebut resposta a aquesta sol·licitud, aquesta es considerarà desestimada per silenci administratiu, per la qual cosa vostè ja podria interposar reclamació prèvia a la via judicial.