COM ES PODEN ACREDITAR LES CÀRREGUES FAMILIARS QUAN UN DELS PROGENITORS ESTÀ EN PARADOR IGNORAT?

Per acreditar les càrregues familiars en el cas que un dels progenitors es trobi en parador ignorat, la persona interessada haurà d'interposar la corresponent demanda d'adopció de mesures paternofiliales i obtenir un pronunciament judicial en el qual, si escau, es reflecteixi l'impagament de la pensió o si es produeix el pagament, que el mateix no supera el % 75del Salari Mínim Interprofessional (SMI).

Si en la fecha de solicitud de la prestación aún no se hubiera dictado dicho pronunciamiento judicial, provisionalmente se podrá aportar la justificación de haber sido admitida a trámite la demanda.

El Codi Civil en el seu article 143 estableix l'obligació del pare i de la mare de prestar aliments als seus fills i filles.