Seu electrónica

Com sol·licito la targeta de demanda d'ocupació?

Si resideix en una Comunitat Autònoma, per inscriure's com a demandant d'ocupació, ha de fer-ho en l'oficina del servei públic d'ocupació d'aquesta que li correspongui segons el seu domicili.

Ha d'acudir personalment amb un document d'identificació (en cas de ser estranger o estrangera, també el permís de residència i/o treball), la cartilla de la Seguretat Social (en el supòsit de ser estrangera o estranger, aquest document ho aportarà si ha treballat abans a Espanya) i justificants de titulació professional o acadèmica, si està en possessió d'alguna.

Si resideix a Ceuta o Melilla, ha d'inscriure's com a demandant d'ocupació en l'oficina del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) que li correspongui pel seu domicili, amb la documentació indicada en el paràgraf anterior.