Seu electrónica

Col·locació adequada

Es considerarà adequada, la col·locació en la professió demandada per la persona treballadora, d'acord amb la seva formació, característiques professionals, experiència prèvia o interessos laboral si també aquella que es correspongui amb la seva professió habitual o qualsevol altra que s'ajusti a les seves aptituds físiques i formatives.

En els dos últims casos, a més, l'oferta haurà d'implicar un salari equivalent a l'establert en el sector en el qual s'ofereixi el lloc de treball.

La col·locació que s'ofereixi haurà de ser indefinida i amb un salari, en cap cas, inferior al salari mínim interprofessional.

En el marc de l'acord d'activitat voluntàriament acceptat, també serà col·locació adequada, la que sigui convinguda dins de l'itinerari d'inserció, inclosa la col·locació de durada determinada regulada en l'article 15.3 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2015 , de 23 de octubre i la col·locació a temps parcial. Solament en aquest marc, serà adequada la col·locació que s'ofereixi en una localitat que no sigui la de residència de la persona treballadora.