Seu electrónica

Col·locació adequada

S'entén per col·locació adequada:

  • La professió demandada per la persona treballadora davant els serveis públics d'ocupació.
  • La professió habitualment exercida.
  • Una altra professió que s'ajusti a les aptituds físiques i formatives de la persona demandant.
  • La professió exercida en últim lloc si va durar almenys tres mesos.

No obstant això, si la persona beneficiària ha percebut una prestació durant un any de manera ininterrompuda, es considerarà col·locació adequada qualsevol professió que els serveis públics d'ocupació creen oportuna. 

A més, serà adequada l'oferta d'ocupació si el seu lloc de treball es troba en la mateixa localitat de la seva residència habitual o, com a màxim, a 30 Km de distància, sense que el desplaça miento suponga el 25 % de la durada de la jornada de treball o el % 20 del salari mensual, tret que tingui allotjament apropiat. 

La col·locació que s'ofereixi a la persona treballadora s'entendrà adequada tenint en compte la durada del treball (indefinida o temporal) o de la jornada (a temps complet o parcial). A més, aquesta col·locació serà adequada si el salari és el que equival al lloc de treball ofert, amb independència de la quantia de la prestació al fet que tingui dret la persona treballadora o es tracti de treballs de col·laboració social. 

El salari ha de correspondre al lloc a exercir i no ser inferior al salari mínim interprofessional descomptats les despeses de desplaçament. 

L'aplicació d'aquests criteris tindrà en compte les circumstàncies professionals, personals i familiars de la persona beneficiària, així com la durada del treball o de la jornada, l'itinerari d'inserció i els mitjans de transport.

Rebutjar una oferta d'ocupació adequada, ja sigui oferta pels serveis públics d'ocupació o per les agències de col·locaciósense finalitats lucratives, excepte causa justificada, és motiu perquè el òrgan competent iniciï un procediment sancionador per infracció greu.

Aquest procediment pot imposar la pèrdua de tres mesos de prestació la primera vegada que es comet la infracció greu, de sis mesos la segona vegada i la pèrdua de tot el dret si hi ha una tercera infracció greu. Per a aquests supòsits de reincidència no és necessari que l'incompliment sigui sempre del mateix tipus (en aquest cas, rebutjar oferta d'ocupació adequada). S'aplicarà aquesta escala a partir de la primera infracció (amb independència del tipus d'infracció), quan entre una infracció greu i l'anterior no hagin transcorregut més de 365 dies.