Seu electrónica

Comprom��s d'activitat

És el compromís que adquireix la persona sol·licitant o beneficiària de les prestacions de cercar activament ocupació, acceptar una col·locació adequada i participar en accions específiques de motivació, informació, orientació, formació, reconversió o inserció professional, per augmentar les possibilitats d'obtenir un lloc de treball, obligant-se a complir totes aquelles obligacions previstes en les normes que regulen les prestacions per desocupació. El seu incompliment se sancionarà amb infracció lleu.

No obstant això, la participació en accions de millora de les possibilitats de trobar un lloc de treball, serà voluntària per a les persones beneficiàries de prestacions contributives durant els 30 primers dies en què perceben la prestació. En aquest cas, si no participen en les mateixes, no comportarà efectes sancionadors.

Els serveis públics d'ocupació tindran en compte la condició de víctima de violència de gènere, a l'efecte de suavitzar, en cas necessari, el compliment de les obligacions que imposa el compromís d'activitat.