Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Documentació en un alta inicial de prestació contributiva

Has de presentar una altra documentació, segons la teva situació:

 • Si perds un treball a temps complet i mantens un altre a temps parcial:
  • Certificat d'empresa del treball que manté.
 • Si perds un treball a temps parcial i mantens un altre a temps parcial:
  • Si posteriorment perds el treball a temps parcial que mantenies:
   • Certificat d'empresa dels últims 180 dies anteriors a la pèrdua del primer treball a temps parcial, en el cas que no et trobis en les bases de dades del Servei Públic d'Ocupació Estatal.
 • Si has impugnat l'acomiadament:
  • Acta de conciliació administrativa o judicial, o resolució judicial, o providència d'opció per la indemnització, o acte en cas de no readmissió o readmissió irregular pel qual es declari extingida la relació laboral.
 • Si has cessat en l'activitat de torero o torera:
  • Contracte de treball de l'última actuació.
  • Podràs presentar qualsevol altra documentació que consideris important per a la tramitació de la teva sol·licitud.
 • Si has cessat com a persona treballadora empleada de llar:
  •   Comunicación escrita de la persona empleadora, debiendo constar de modo claro e inequívoco: 
   • La voluntat de la persona ocupadora de donar per finalitzada la relació laboral i
   • La causa per la qual s'extingeix la relació laboral.
 • Si has cessat en una empresa i has sol·licitat excedència voluntària en una altra anterior:
  • Si el termini de durada de l'excedència voluntària ja ha transcorregut quan sol·licites la prestació per desocupació o no està previst un període mínim de durada de l'excedència concedida, hauràs d'aportar escrit de l'empresa en el qual consti que no pots reingresar a la mateixa.
 • Si ets representant de comerç:
  • Si no tens el certificat d'empresa signat i segellat de l'última empresa en la qual has treballat:
   • Certificació d'ingrés de les quotes a la Seguretat Social.
 • Si ets soci o sòcia cooperativista:
  • En el supòsit de cessament per causes econòmiques, tecnològiques o de força major: certificació de l'Autoritat Laboral on quedi constància de les causes del cessament.
 • En cas d'extinció o suspensió de la relació laboral de víctimes de violència de gènere:
  • Justificar la condició de víctima de violència de gènere mitjançant:
    • Ordre de protecció o informe del Ministeri Fiscal o
    • Certificació dels Serveis Socials de l'Administració competent o del centre d'acolliment o
    • Resolució judicial.
 • Si has treballat en un país estranger:
  • Si regresas de un país miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, formulario U 1 o E- 301 .
  • En el cas d'emigrants de Suïssa, certificat de l'Agregaduría Laboral d'aquest país o formulari O 1 .
  • Si retornes d'Austràlia, formulari d'enllaç.
  • Si tornes d'un país que no sigui membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu o amb el qual no existeixi conveni sobre protecció per desocupació: Certificació emesa per les Àrees i Dependències Provincials de Treball i Assumptes Socialsde les Delegacions o Subdelegacions de Govern, en la qual consti la data de tornada i el temps treballat al país d'emigració.
 • En cas de persones alliberades de presó:
  • Certificació de l'Adreça del Centre Penitenciari, en la qual consti l'excarceració per compliment de condemna o llibertat condicional, així com les dates d'ingrés a la presó i d'excarceració.
  • Certificat d'empresa en el cas d'haver treballat durant la seva situació de privació de llibertat, en el cas que no es trobi en les bases de dades del Servei Públic d'Ocupació Estatal.

No es requereix documentació addicional en els següents casos:

 • Si has cessat en una activitat d'artista.
 • Persones treballadores fixes discontínues.
 • En cas de procedir del Sistema Especial Agrari.
 • Si ets càrrec públic o sindical.
 • Si procedeixes del Règim d'ISFAS.
 • Si procedeixes d'un ERE/ERTE.
 • En cas que a la persona treballadora li sigui declarada una incapacitat permanent total i opti per cobrar la prestació per desocupació.

Per a qualsevol cas:

 • Si tens càrregues familiars i has variat la teva situació augmentant els fills o filles al teu càrrec:

Solament serà necessari justificar aquells fills i filles que no apareguin en sol·licituds anteriors.

  • Llibre de Família o certificació del Registre Civil de naixement o de família. En el cas de les persones estrangeres, document equivalent als citats anteriorment, amb traducció oficial a l'espanyol.
 • Si tens fills o filles majors d'anys 26 amb discapacitat:
  • Bé mitjançant resolució o certificat expedit per l'Institut de Majors i Serveis Socials (IMSERSO) o òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent, bé mitjançant la targeta acreditativa del grau de discapacitat.
 • Si tens persones menors acolliments:
  • Resolució judicial o escrit de formalització d'acolliment, en el qual consti el consentiment de l'Entitat Pública que a cada territori tingui encomanada la protecció de menors i la data d'efectes de l'acolliment.
 • En el cas de separació o divorci:
  • Sentència i/o conveni regulador de la separació.
 • Si tens fills o filles que no resideixin a Espanya i estiguin treballant:
  • Formulario U 006 , E- 302 , o equivalente, dependiendo del país.
  • Certificació consular o de l'ambaixada d'Espanya al país de residència o certificació de l'organisme competent en aquest país sobre la situació laboral dels fills i filles.