DOCUMENTACIÓ EN UN ALTA INICIAL DE PRESTACIÓ CONTRIBUTIVA

Vostè haurà de presentar una altra documentació, segons la seva situació:

 • Si perd un treball a temps complet i manté un altre a temps parcial:
  • Certificat d'empresa del treball que manté.
 • Si perd un treball a temps parcial i manté un altre a temps parcial:
  • Si posteriorment perd el treball a temps parcial que mantenia:
   • Certificat d'empresa dels últims 180 dies anteriors a la pèrdua del primer treball a temps parcial, en el cas que no es trobi en les bases de dades del Servei Públic d'Ocupació Estatal.
 • Si ha impugnat l'acomiadament:
  • Acta de conciliación administrativa o judicial, o resolución judicial, o providencia de opción por la indemnización, o auto en caso de no readmisión o readmisión irregular por el que se declare extinguida la relación laboral.
 • Si ha cessat en l'activitat de torero o torera:
  • Contracte de treball de l'última actuació.
  • Vostè podrà presentar qualsevol altra documentació que consideri important per a la tramitació de la seva sol·licitud.
 • Si ha cessat en una empresa i ha sol·licitat excedència voluntària en una altra anterior:
  • Si el termini de durada de l'excedència voluntària ja ha transcorregut quan sol·licita la prestació per desocupació o no està previst un període mínim de durada de l'excedència concedida, haurà d'aportar escrit de l'empresa en el qual consti que no pot reingresar a la mateixa.
 • Si és representant de comerç:
  • Si no té el certificat d'empresa signat i segellat de l'última empresa en la qual ha treballat:
   • Certificació d'ingrés de les quotes a la Seguretat Social.
 • Si és soci o sòcia cooperativista:
  • En el supòsit de cessament per causes econòmiques, tecnològiques o de força major: certificació de l'Autoritat Laboral on quedi constància de les causes del cessament.
 • En caso de extinción o suspensión de la relación laboral de víctimas de violencia de género:
  • Justificar la condició de víctima de violència de gènere mitjançant:
    • Ordre de protecció o informe del Ministeri Fiscal o
    • Certificación de los Servicios Sociales de la Administración competente o del centro de acogida o
    • Resolució judicial.
 • Si ha treballat en un país estranger:
  • Si regresa de un país miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, formulario U1 o E-301.
  • En el caso de emigrantes de Suiza, certificado de la Agregaduría Laboral de dicho país o formulario U1.
  • Si retorna d'Austràlia, formulari d'enllaç.
  • Si torna d'un país que no sigui membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu o amb el qual no existeixi conveni sobre protecció per desocupació: Certificació emesa per les Àrees i Dependències Provincials de Treball i Assumptes Socials de les Delegacions o Subdelegacions de Govern, en la qual consti la data de tornada i el temps treballat al país d'emigració.
 • En cas de persones alliberades de presó:
  • Certificación de la Dirección del Centro Penitenciario, en la que conste la excarcelación por cumplimiento de condena o libertad condicional, así como las fechas de ingreso en prisión y de excarcelación.
  • Certificat d'empresa en el cas d'haver treballat durant la seva situació de privació de llibertat, en el cas que no es trobi en les bases de dades del Servei Públic d'Ocupació Estatal.

No es requereix documentació addicional en els següents casos:

 • Si ha cessat en una activitat d'artista.
 • Persones treballadores fixes discontínues.
 • En cas de procedir del Sistema Especial Agrari.
 • Si és càrrec públic o sindical.
 • Si escau del Règim d'ISFAS.
 • Si escau d'un ERE/ERTE.
 • En cas que a la persona treballadora li sigui declarada una incapacitat permanent total i opti per cobrar la prestació per desocupació.

Per a qualsevol cas:

 • Si té càrregues familiars i ha variat la seva situació augmentant els fills o filles al seu càrrec:

Solo será necesario justificar aquellos hijos e hijas que no aparezcan en solicitudes anteriores.

  • Llibre de Familia o certificació del Registre Civil de naixement o de familia. En el cas de les persones estrangeres, document equivalent als citats anteriorment, amb traducció oficial a l'espanyol.

 • Si usted tiene hijos o hijas mayores de 26 años con discapacidad:
  • Bé mitjançant resolució o certificat expedit per l'Institut de Majors i Serveis Socials (IMSERSO) o òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent, bé mitjançant la targeta acreditativa del grau de discapacitat.
 • Si té persones menors acolliments:
  • Resolución judicial o escrito de formalización de acogimiento, en el que conste el consentimiento de la Entidad Pública que en cada territorio tenga encomendada la protección de menores y la fecha de efectos del acogimiento.
 • En el cas de separació o divorci:
  • Sentència i/o conveni regulador de la separació.
 • Si tiene hijos o hijas que no residan en España y estén trabajando:
  • Formulari O006, I-302, o equivalent, depenent del país.
  • Certificación consular o de la embajada de España en el país de residencia o certificación del organismo competente en ese país sobre la situación laboral de los hijos e hijas.