ESTIC DE BAIXA PER INCAPACITAT TEMPORAL

Si vostè està cobrant la prestació contributiva o el subsidi per desocupació i està de baixa per incapacitat temporal (IT), poden donar-se diferents situacions que afectaran a la seva prestació.

En situació d'incapacitat temporal (IT), el Servei Públic d'Ocupació Estatal li continuarà pagant mensualment la prestació econòmica i les cotitzacions a la Seguretat Social mentre duri la prestació contributiva. La durada d'aquesta seguirà sent la mateixa. Vostè haurà de lliurar en l'oficina d'ocupació el part de baixa per IT, els parts de confirmació setmanals i l'alta médica quan es produeixi.

Quan la situació d'IT no procedeix d'una recaiguda d'una incapacitat anterior iniciada durant la vigència d'un contracte de treball, si continua en aquesta situació quan acabi el període de prestació contributiva, seguirà percebent la prestació per IT, amb un import igual a el 80% de l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples (IPREM) mensual (quanties per aquest any). Per a això haurà d'acudir a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i sol·licitar el pagament de la prestació per IT.

Si la situació d'IT és conseqüència de la recaiguda d'una IT anterior que va començar durant la vigència d'un contracte de treball, percebrà la prestació per IT amb el mateix import que la prestació per desocupació. En aquest cas, si en acabar la prestació contributiva continua en situació d'IT, seguirà percebent la prestació per IT, amb el mateix import que estava percebent. Per a això, haurà d'acudir a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i sol·licitar el pagament de la prestació per IT.

La demanda d'ocupació se suspèn mentre estigui de baixa, per la qual cosa no haurà de renovar-la. Tampoc rebrà citacions per a ofertes de treball ni cursos de formació.

A més, en acabar la IT podrà sol·licitar un subsidi per desocupació per haver esgotat una prestació de nivell contributiu, si reuneix els requisits.

 

 

Encara que es trobi malalt o malalta, la quantia del subsidi que estigui percebent no varia; tampoc la seva durada. Haurà de lliurar en l'oficina d'ocupació el justificant en el qual s'expliqui la seva situació mèdica.

La demanda d'ocupació se suspèn mentre romangui en aquesta situació, per la qual cosa no haurà de renovar-la. Tampoc rebrà citacions per a ofertes de treball ni cursos de formació.

En finalitzar el subsidi no tindrà dret a prestació econòmica per incapacitat temporal encara que continuï malalt o malalta, ja que no es troba en situació d'alta o assimilada a l'alta en la Seguretat Social per a aquesta prestació.