Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

M'han concedit una beca

Les prestacions i subsidis per desocupació són compatibles amb la realització de pràctiques formatives en empreses, institucions o entitats incloses en programes de formació i la realització de pràctiques acadèmiques externes. La realització de les pràctiques determinarà la inclusió en el sistema de la Seguretat Social de les persones que les realitzin.

Aquestes pràctiques poden ser:

  • Realitzades per alumnes universitaris i alumnes universitàries, dirigides a:
    • l'obtenció de titulacions oficials de grau i màster, doctorat, o
    • l'obtenció d'un títol propi de la universitat, ja sigui un màster de formació permanent, un diploma d'especialització o un diploma d'expert.
  • Realitzades per alumnes i alumnes de formació professional, sempre que les mateixes no es prestin en el règim de formació professional intensiva (es realitza alternant la formació al centre de formació professional amb l'activitat productiva i retribuïda en el marc d'un contracte de formació).
  • Realitzades per alumnes i alumnes d'Ensenyaments Artístics Superiors, ensenyaments artístics professionals i ensenyaments esportius del sistema educatiu.

A partir del de 23 maig de 2024 , les percepcions econòmiques que es percebin per les persones assistents a aquestes pràctiques no hauran de ser computades com a rendes tant si les percep la persona beneficiària, com si ho fa qualsevol un altre membre de la seva unitat familiar.

Tant si es tracta de pràctiques remunerades com no remunerades, existeix obligació d'alta en la Seguretat Social com assimilats a treballadors per compte d'altri, excloent-se de l'acció protectora la protecció per desocupació, així com la cobertura del Fons de Garantia Salarial i per Formació Professional. En el supòsit de pràctiques no remunerades s'exclourà també la protecció per incapacitat temporal derivada de contingències comunes.

Pot obtenir més informació en el telèfon d'atenció a la ciutadania.