Seu electrónica

El Fons social europeu (FSE) cofinança les prestacions per desocupació derivades dels ERTES ocasionades pel Covid- 19

Orientacions per a l'adaptació de les operacions i els procediments de gestió del Fons Social Europeu amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada pel covid- 19

La Unitat Administradora del Fons Social Europeu (UAFSE) ha dictat aquestes Orientacions que tenen com a finalitat donar resposta a diverses qüestions derivades de la nova situació sobre subvencionabilidad de despeses del FSE.

La pandèmia de la COVID- 19 ha suposat una gran pertorbació en l'economia mundial i europea i ha afectat a les persones de diferents maneres; per a això, la Comissió Europea està utilitzant tots els instruments i prenent mesurades per abordar i mitigar les conseqüències socioeconòmiques de la pandèmia i d'ajudar als ciutadans perquè els seus ingressos i llocs de treball no es vegin afectats de manera desproporcionada.

El Fons Social Europeu (FSE), principal instrument amb el qual Europa inverteix en capital humà i recolza la creació d'ocupació, ha estat el fons principal utilitzat pels estats membres per adoptar mesures ràpides i eficaces de suport a ciutadans i empreses que s'enfronten a problemes econòmics a causa del brot de COVID- 19 , si bé ha tingut una considerable incidència en l'execució de les operacions cofinançades per aquest FSE.

Amb la finalitat d'anar solucionant les dificultats de gestió sorgides, la Unitat Administradora del Fons Social Europeu (UAFSE) ha dictat la Instrucció 2020 / 1 i les Orientacions per a l'adaptació de les operacions i els procediments de gestió del fons social europeu per donar resposta a diverses qüestions derivades de la nova situació ocasionada pel COVID- 19 . 

Aquestes Orientacions, d'aplicació a les operacions en curs, han permès  als Organismes Intermedis comptar amb una àmplia flexibilitat per modificar i adaptar les operacions seleccionades conforme a la seva regulació pròpia i  reduir, per tant, l'impacte de la crisi, garantint  que les operacions compleixen la normativa comunitària nacional  i contribueixen a l'assoliment dels objectius específics i els resultats de la prioritat corresponent.

Sota aquestes orientacions, el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), com a Organisme Intermedi i alhora Beneficiari dels programes operatius POEFE, POISES i POEJ, mitjançant la seva reprogramació, ha adaptat aquests programes operatius a les noves circumstàncies, amb l'objectiu de pal·liar els efectes ocasionats pel brot de COVID- 19 , a través del finançament del mecanisme dels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTES) de les persones treballadores, amb l'objectiu de contribuir a la preservació i manteniment de l'ocupació a futur per totes elles, pal·liant així la destrucció de llocs de treball que es ve produint a Espanya des de l'inici de la crisi sanitària.

D'aquesta forma, en el període de programació del FSE 2014 - 2020 , part dels costos assumits per l'Estat per finançar les mesures de flexibilització dels mecanismes d'ajust temporal de l'activitat per evitar acomiadaments, aprovades per fer front al COVID 19 , seran objecte de cofinançament pel Fons Social Europeu.

Únicament als efectes de garantir el compliment de la normativa comunitària dels Fons Estructurals en matèria de publicitat el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) procedirà a comunicar a aquelles persones treballadores la prestació de les quals va a ser objecte de cofinançament pel Fons Social Europeu aquesta circumstància, sense que això suposi per a elles, l'assumpció de cap tipus d'obligació.