Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

incompatibilitat/compatibilitats

En el text refós de la llei General de la Seguretat Social, aprovat per Reial decret Legislatiu 8 / 2015 , de 30 de octubre, es regulen les situacions d'incompatibilitat de les prestacions per desocupació. 

 

La percepció de la prestació contributiva o del subsidi per desocupació és incompatible:

 • Amb el treball retribuït per compte d'altri a temps complet, en règim laboral o administratiu, o amb situacions assimilades, que suposin la inclusió en qualsevol règim del Sistema de la Seguretat Social, encara que no tingui previst cotitzar per la contingència de desocupació, excepte quan estigui establerta la compatibilitat en algun programa de foment d'ocupació.
 • Amb el treball per compte propi, excepte en el cas de la compatibilitat de durada inferior a 270 dies o pel temps inferior pendent de percebre. Aquesta compatibilitat serà possible quan el perceptor o perceptora de la prestació hagi cessat amb caràcter total i definitiu la seva activitat laboral i causi alta com a persona treballadora per compte propi en algun dels règims de la Seguretat Social, sempre que se sol·liciti en el termini improrrogable de 15 dies a explicar des de la data d'inici de l'activitat per compte propi. També és aplicable aquesta compatibilitat a les persones perceptores de la prestació per desocupació que s'incorporin com a socis o sòcies de societats laborals de nova creació o de cooperatives de treball associat de nova creació, que estiguin enquadrats o enquadrades en el règim especial de la Seguretat Social que correspongui per raó de la seva activitat per compte propi.
 • Amb activitats de recerca o cooperació retribuïdes, que suposin dedicació exclusiva.
 • Amb l'exercici per elecció o designació de càrrecs públics o sindicals o alts càrrecs de l'Administració, retribuïts, que suposin dedicació exclusiva.
 • Amb l'obtenció de pensions o prestacions de caràcter econòmic de la Seguretat Social tant de nivell contributiu com no contributiu, tret que aquestes haguessin estat compatibles amb el treball que va originar la prestació per desocupació o tret que es tracti de la prestació d'invalidesa no contributiva.
 • Amb l'activació de la reserva retribuïda a la qual es refereix el Reial decret 1691 / 2003 , de 12 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés i règim de les persones reservistas voluntàries.
 • Amb qualsevol altra situació que impliqui el dret a percepcions econòmiques de caràcter públic com a substitutives de les retribucions deixades de percebre pel cessament en l'activitat, mantenint-se un vincle administratiu o laboral.

La percepció de la prestació contribuiva i la del subsidi per desocupació és compatible:

 • Amb el treball retribuït per compte d'altri a temps parcial, sense perjudici del descompte corresponent en la quantia de la prestació.
 • Amb el treball per compte d'altri a temps complet, quan estigui establerta la compatibilitat en algun programa de foment d'ocupació.
 • A partir del de 1 gener de 2024 , amb la realització de pràctiques formatives en empreses, institucions o entitats incloses en programes de formació i la realització de pràctiques acadèmiques externes.

  Les pràctiques al fet que es refereix el paràgraf anterior comprenen: 

   a) Les realitzades per alumnes o alumnes universitaris, tant les dirigides a l'obtenció de titulacions oficials de grau i màster, doctorat, com les dirigides a l'obtenció d'un títol propi de la universitat, ja sigui un màster de formació permanent, un diploma d'especialització o un diploma d'expert o experta.

   b) Les realitzades per alumnes o alumnes de formació professional, sempre que les mateixes no es prestin en el règim de formació professional intensiva.

   c) Les realitzades per alumnes o alumnes d'Ensenyaments Artístics Superiors, ensenyaments artístics professionals i ensenyaments esportius del sistema educatiu.
   
 • Amb la indemnització que procedeixi per extinció del contracte de treball.
 • Amb la pensió de jubilació parcial.
 • Amb les pensions o les prestacions de caràcter econòmic de la Seguretat Social que haguessin estat compatibles amb el treball que va originar la prestació.
 • Amb la prestació d'invalidesa no contributiva si es compleixen tots els requisits per a això. (Aquesta compatibilitat no afecta a la renda activa d'inserció).
 • Amb les prestacions de la Seguretat Social per fill o filla a càrrec.
 • Amb l'exercici per elecció o designació de càrrecs públics o sindicals retribuïts que suposin dedicació parcial, sense perjudici de la deducció corresponent en la quantia de la prestació.
 • Amb el treball per compte propi, sempre que el perceptor o la perceptora de la prestació hagi cessat amb caràcter total i definitiu la seva activitat laboral i causi alta com a persona treballadora per compte propi en algun dels règims de la Seguretat Social, per un màxim de 270 dies o pel temps inferior pendent de percebre, sempre que se sol·liciti en el termini improrrogable de 15 dies a explicar des de la data d'inici de l'activitat per compte propi. També és aplicable aquesta compatibilitat a les persones perceptores de la prestació per desocupació que s'incorporin com a socis o sòcies de societats laborals de nova creació o socis/as treballadors/as de cooperatives de treball associat de nova creació, que estiguin enquadrats o enquadrades en el règim especial de la Seguretat Social que correspongui per raó de la seva activitat per compte propi. 

   Respecte al paràgraf anterior queden exclosos:

  - Els qui causin alta com a persones treballadores per compte propi en algun dels règims de la Seguretat Social per incorporar-se com a soci o sòcia a una societat mercantil.

  - Aquelles persones l'última ocupació de les quals hagi estat per compte propi, amb independència que haguessin causat alta en algun règim de la Seguretat Social o ho haguessin fet en alguna Mutualitat.

  - Els qui hagin fet ús d'aquest dret en 24 els mesos immediatament anteriors a la data d'inici de l'activitat per compte propi.

  - Els qui hagin obtingut el pagament únic de la prestació per desocupació en 24 els mesos immediatament anteriors a la data d'inici de l'activitat per compte propi.

  - Els qui es constitueixin com a persones treballadores autònomes i subscriguin un contracte per a la realització de la seva activitat professional amb l'ocupador o ocupadora per qui haguessin prestat els seus serveis per compte d'altri amb caràcter immediatament anterior a l'inici de la situació legal de desocupacióo una empresa del mateix grup empresarial d'aquella. També afectarà aquesta exclusió a la persona treballadora que vagi a desenvolupar la seva activitat professional amb el seu últim ocupador o ocupadora, no de forma directa sinó a través d'una societat laboral o cooperativa de nova creació.