Seu electrónica

Responsabilitats familiars

A l'efecte del subsidi per desocupació, tenir responsabilitats familiars significa tenir al seu càrrec al seu cònjuge o a algun fill o filla per naturalesa o adopció que sigui menor d'anys 26 o major amb discapacitat o persones menors acolliments, si conviuen o depenen econòmicament del sol·licitant i no tenen rendes mensuals superiors a el 75 % del salari mínim interprofessional (SMI), sense explicar la part proporcional de dues pagues extraordinàries, sempre que la suma de els ingressos de tots els membres de la seva unitat familiar així constituïda, dividida entre el nombre de components de la mateixa, no superi aquesta quantitat. (Quanties per aquest any).

Les filles i fills a càrrec poden tenir-se en compte per tots dos cònjuges, tant si sol·liciten la prestació per desocupació, per al càlcul de les quanties mínima i màxima a percebre (topalls), com si sol·liciten un subsidi per desocupació en el qual sigui imprescindible tenir responsabilitats familiars.

Si han contret matrimoni i conviu amb els fills o filles privatius del seu cònjuge, podrà al·legar-los com a familiars a càrrec sempre que les despeses necessàries per a la seva subsistència siguin assumits, directa o indirectament, amb càrrec als ingressos destinats a la seva unitat de convivència.

A l'efecte del subsidi, la parella de fet de la persona sol·licitant o persona beneficiària no es considera integrant de la seva unitat familiar, ni per tant, pot ser al·legat/a per aquest o aquesta com a càrrega familiar.

Si la persona sol·licitant o persona beneficiària del subsidi conviu únicament amb els seus fills o filles i/o fills o filles menors d'o 26 majors amb discapacitat, haurà d'acreditar les rendes o la manca de rendes de tots, sense que sigui suficient acreditar solament les d'algun/a o alguns/as d'ells/as.

Tenint en compte l'obligació dels pares i mares de prestar aliments als seus fills i filles imposada per l'article 143 del Codi Civil, si la seva unitat de convivència està composta per la seva parella de fet i pels seus fills o filles comunes menors d'anys 26 o majors amb discapacitat, o per persones menors acolliments per tots dos, es determinarà la renda que els fills o filles puguin disposar, imputant-los a cadascun d'ells/as, el resultat de dividir totes les rendes de l'altre progenitor/a entre aquest/a i el nombre total de fills o filles que depenguin d'ell o ella.