SITUACIÓ LEGAL DE DESOCUPACIÓ

Situacions legals de desocupació són les causes per les quals finalitza o se suspèn la relació laboral que no depenen de la voluntat de la persona treballadora.

Permeten a les persones treballadores accedir a les prestacions per desocupació, sempre que reuneixin els requisits exigits.

A continuació s'enumeren les situacions legals de desocupació.

 • Acomiadament.
 • Finalització de la relació de treball per defunció, jubilació o incapacitat de l'empresària o empresari.
 • Finalització del contracte per circumstàncies de la producció, del contracte formatiu o del contracte per substitució de persona treballadora.
 • Finalització de la relació laboral per motius inherents a la persona treballadora en el sector de la construcció.
 • Cessament per no superar el període de prova.
 • Finalització del període d'activitat productiva.
 • Suspensió o reducció de la jornada laboral per ERTE o per resolució judicial en procediment concursal
 • Finalització de la relació administrativa temporal de personal funcionari d'ocupació i personal contractat administratiu.
 • Cessament com a sòcia o soci treballador d'una cooperativa en període de prova, expulsió improcedent, o cessament temporal o definitiu en l'activitat de la cooperativa per causes econòmiques, tecnològiques, organitzatives, de producció o per força major, finalització del vincle societari de durada determinada.
 • Finalització o suspensió de la relació de treball per ser víctima de violència de gènere.
 • Decisió de la persona treballadora de finalitzar la relació laboral per alguna de les causes següents:
  • Modificació substancial  de les condicions de treball (horari, jornada, règim de treball a torns, sistema de remuneració i quantia salarial, funcions, quan excedeixin dels límits de la mobilitat funcional).
  • Falta de pagament o retard continuat del pagament del salari, o incompliment greu de les seves obligacions per part de l'empresari.
  • Trasllat del centre de treball que exigeixi canvi de residència.

A més existeixen altres circumstàncies qualificades com a situacions legals de desocupació que no deriven de la finalització o suspensió d'un contracte de treball, són les següents:

 • La tornada des de l'estranger d'una persona treballadora espanyola emigrant.
 • L'alliberament d'un centre penitenciari o d'internament per compliment de condemna o llibertat condicional.
 • La declaració de plenament capaç o d'incapacitat permanent parcial, com a conseqüència d'un expedient de revisió per millorança d'una situació d'incapacitat en els graus de total, absoluta o gran invalidesa.