Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Situació legal de desocupació

Situacions legals de desocupació són les causes per les quals finalitza o se suspèn la relació laboral que no depenen de la voluntat de la persona treballadora.

Permeten a les persones treballadores accedir a les prestacions per desocupació, sempre que reuneixin els requisits exigits.

A continuació s'enumeren les situacions legals de desocupació.

 • Acomiadament.
 • Finalització de la relació de treball per defunció, jubilació o incapacitat de l'empresària o empresari.
 • Finalització del contracte per circumstàncies de la producció, del contracte formatiu o del contracte per substitució de persona treballadora.
 • Finalització de la relació laboral per motius inherents a la persona treballadora en el sector de la construcció.
 • Cessament per no superar el període de prova a instàncies de l'empresari o empresària, sempre que l'extinció de la relació laboral anterior hagi estat per situació legal de desocupació o hagi transcorregut tres mesos des de la mateixa.
 • Finalització del període d'activitat productiva.
 • Suspensió o reducció de la jornada laboral per ERTE o per resolució judicial en procediment concursal
 • Finalització de la relació administrativa temporal de personal funcionari d'ocupació i personal contractat administratiu.
 • Cessament com a sòcia o soci treballador d'una cooperativa en període de prova, expulsió improcedent, o cessament temporal o definitiu en l'activitat de la cooperativa per causes econòmiques, tecnològiques, organitzatives, de producció o per força major, finalització del vincle societari de durada determinada.
 • Extinció o suspensió de la relació de treball per pròpia decisió de la víctima de violència de gènere o sexual en veure's obligada a abandonar el seu lloc de treball com a conseqüència d'aquesta violència.
 • Decisió de la persona treballadora de finalitzar la relació laboral per alguna de les causes següents:
  • Modificació substancial  de les condicions de treball (horari, jornada, règim de treball a torns, sistema de remuneració i quantia salarial, funcions, quan excedeixin dels límits de la mobilitat funcional).
  • Falta de pagament o retard continuat del pagament del salari, o incompliment greu de les seves obligacions per part de l'empresari.
  • Trasllat del centre de treball que exigeixi canvi de residència.
 • Extinció del contracte de treball de la persona treballadora empleada de la llar per alguna de les següents causes, sempre que estiguin justificades:
  a) Disminució dels ingressos de la unitat familiar o increment de les seves despeses per circumstància sobrevinguda.

  b) Modificació substancial de les necessitats de la unitat familiar que justifiquen que es prescindeixi de la persona treballadora de la llar.

  c) El comportamiento de la persona trabajadora que fundamente de manera razonable y proporcionada la pérdida de confianza de la persona empleadora.

A més existeixen altres circumstàncies qualificades com a situacions legals de desocupació que no deriven de la finalització o suspensió d'un contracte de treball, són les següents:

 • La tornada des de l'estranger d'una persona treballadora espanyola emigrant.
 • L'alliberament d'un centre penitenciari o d'internament per compliment de condemna o llibertat condicional.
 • La declaració de plenament capaç o d'incapacitat permanent parcial, com a conseqüència d'un expedient de revisió per millorança d'una situació d'incapacitat en els graus de total, absoluta o gran invalidesa.